Bilden visar ett regnigt Stockholm

SVU - tillskottsvatten

En av de viktigare frågorna som har påverkan på Käppalaverkets framtida kapacitet är frågan om tillskottsvatten. Målet med projektet är att utveckla metodiken för beräkning av vad som är en hållbar nivå på tillskottsvatten.

Denna typ av beräkning kallas även SELII (ett begrepp som myntats i Mistra InfraMaint) anpassad till svenska förhållanden. SELII står för Sustainble Economic Level of Inflow and Infiltration. Projektet genomförs genom att testa och göra nödvändiga anpassningar av den ”Norska hållbarhetsmodellen” till svenska förhållanden och, där det går, genom att genomföra förbättringar.

Tillskottsvatten är den del av det inkommande vattnet till verket som inte är avloppsvatten och egentligen aldrig borde ha letts till Käppalaverket.

Detta vatten kan ha olika ursprung så som läckande ledningsnät, felkopplat takvatten, grundvatten med mera och tar upp onödig kapacitet i Käppalaverket. För även om det rent så måste det passera genom våra reningssteg.

För att åtgärda tillskottsvatten måste de olika källorna identifieras och lokaliseras varefter åtgärder kan sättas in. Det har ofta visat sig vara svårt att nå önskad effekt med åtgärder. Vid åtgärdsarbete är det viktigt att kunna kostnadsnyttoberäkna åtgärderna och då också ta med alla aspekter i utvärderingen av åtgärden – även de utanför själva va-organisationen.

Att reducera mängden tillskottsvatten är inte ett självändamål utan måste vägas mot de kostnader och nyttor det medför liksom prioriteras mot andra mål i verksamheten. Det finns idag behov av ett enkelt verktyg för att hjälpa respektive kommun att utvärdera situationen, bedöma orsakerna samt hitta och sätta rimliga mål för tillskottsvatten – ett verktyg som skulle kunna användas både som grund vid investeringsbeslut och i diskussion med politiker och tillståndsmyndigheter.

På sikt är detta en avgörande fråga för Käppalaverkets livslängd och därför något som Käppalaförbundet arbetar aktivt med tillsammans med sina medlemskommuner. Ju högre andel avloppsvatten vi får in, desto längre kommer reningsverkets kapacitet att räcka till trots ökat antal invånare i medlemskommunerna.

Resultatet kommer redovisas i en Svenskt Vatten Utveckling-rapport med fokus på beskrivning av metodiken och manual verktygen samt verktygen som nedladdningsbara bilagor.


- Parter i detta är RISE, Tyréns, Vattenforum, Chalmers (Kretslopp & Vatten), Powel samt exjobbare.

- Käppala ingår i referensgruppen tillsammans med Kungsbacka, Nodra, Kungälv, VA SYD, Kalmar Vatten, Norrtälje och Asker kommune.

Ansvarig för projektet är Christina Vendel

Dela sidan