Käppalaförbundet arbetar förebyggande med att minska miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet

Kretsloppsarbete

Käppalaförbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder, så kallat uppströmsarbete, för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet som kommer in till Käppalaverket.

Käppalaverket är byggt för att rena bort fosfor, kväve och organiskt material från avloppsvattnet och det är vi väldigt bra på.

Tyvärr kommer det också en mängd oönskade ämnen hit med avloppsvattnet. Skräp och fett täpper till avloppsledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. Miljöfarliga ämnen kan försvåra vår reningsprocess och följa med det renade avloppsvattnet ut i Östersjön, där de kan påverka miljön negativt.

Vårt kretsloppsarbete, eller uppströmsarbete som det också kallas, handlar därför om att aktivt spåra källor till utsläpp av oönskade ämnen. Exempel på sådana ämnen är silver, koppar och kadmium. Det handlar också om att samla in information om kemikalieanvändning, svara på remisser samt att ta fram riktlinjer för olika branscher och att motivera både företag och privatpersoner att tänka på miljön.

Du kan göra skillnad

Ungefär 80 procent av allt avloppsvatten vi renar kommer från hushåll. Hushållen är också en av de största källorna till många av de föroreningar som kommer till Käppalaverket. Därför genomför vi informationsinsatser och kampanjer riktade mot hushåll. Kampanjerna informerar om vad du själv kan göra för att minska mängden skräp, fett och miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet.

Bättre kvalitet på slammet

Det aktiva uppströmsarbetet är en del av Käppalaförbundets Revaq-certifiering. Revaq är ett certifieringssystem för avloppsreningsverk som sprider slam på åkermark. Uppströmsarbetets roll i Revaq-arbetet är att minska andelen oönskade ämnen som kommer till Käppalaverket.

Råd och riktlinjer för företag och industrier

Vi vill underlätta för verksamhetsutövare i våra medlemskommuner att göra rätt. Därför har vi tagit fram råd och riktlinjer för allt från fordonstvätt och tandvårdsverksamhet till rengöring av verkstadsgolv.

Industrikontroll

Vi har regelbunden kontakt med industrier och andra verksamhetsutövare i våra medlemskommuner, så kallad industrikontroll. Industrikontroll innebär att vi ger anslutna verksamheter råd och information om vad som gäller samt deltar i kommunens arbete med tillsyn och kravställning.

Vissa verksamheter i vårt upptagningsområde har krav på sig att de ska ta prover på sitt processavloppsvatten. Hit hör bland annat Arlanda flygplats och fordonstvättar. Provtagningsresultaten ger information om vilka ämnen och vilka halter av dessa ämnen som kommer till oss. Informationen använder vi för att identifiera punktkällor av utsläpp av miljöfarliga eller andra oönskade ämnen.

EnvoMap

Kartläggningen av de utsläpp som sker från verksamheter i vårt upptagningsområde är systematiserade i en lättöverskådlig databas, EnvoMap. EnvoMap är ett viktigt verktyg för att göra rätt prioriteringar och hitta de åtgärder som ger de mest positiva miljöeffekterna. Till exempel är det enkelt att se vilka miljöfarliga ämnen som normalt hanteras av olika branscher.

Utredningar och examensarbeten

Vår miljö- och kretsloppsenhet utför årligen flera utredningar och undersökningar med syfte att förbättra kvaliteten på inkommande avloppsvatten. Varje termin tar vi också emot exjobbare som får möjlighet att undersöka en fråga mer noggrant.

Östersjön

Sedan många år bedriver Käppalaförbundet tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, Roslagsvatten, Nacka kommun och Värmdö kommun en gemensam undersökning om Stockholms skärgård. Fokus ligger på skärgården som recipient (mottagare) av renat avloppsvatten från de tre stora avloppsreningsverken Käppalaverket, Henriksdal och Bromma reningsverk.

Nedan hittar du rapporter från de senaste åren, som beskriver hur skärgården mår och påverkas av det renade avloppsvattnet som släpps ut.

 
 

Skärgårdsrapporter

Skärgårdsrapporten 2022, pdf, 22 mb
Skärgårdsrapporten 2021, pdf, 25 mb
Skärgårdsrapporten 2020, pdf, 21 mb
Skärgårdsrapporten 2019, pdf, 21 mb
Skärgårdsrapporten 2018, pdf, 24 mb
Skärgårdsrapporten 2017, pdf, 26 mb
Skärgårdsrapporten 2016, pdf, 20 mb

Dela sidan