Bilden visar vårt utflöde. När vi släpper ut vattnet tillbaka till naturen är det renat på noggrant och modernt sätt

Reningsprocessen

Reningsprocessen i Käppalaverket sker i fem steg och är mycket effektiv.

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Filmen beskriver hur reningsprocessen i Käppalaverket fungerar.

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.

Reningssteg 1 - Silgaller och sandfång

I silgallren fastnar allt skräp som kommer med avloppsvattnet. Dagligen fastnar nästan 2 ton skräp i gallren. I sandfånget avlägsnar vi sand och grus från avloppsvattnet.

Reningssteg 2 - Försedimentering

I försedimenteringen sjunker partiklarna i avloppsvattnet till botten som slam. Slammet samlas upp med hjälp av skrapor och pumpas till våra rötkammare, där vi producerar biogas.

Reningssteg 3 - Biologisk rening

I den biologiska reningen bryter mikroorganismer ner organiska föroreningar i avloppsvattnet. Mikroorganismerna omvandlar också kvävet till kvävgas. Vi tillsätter järnsulfat, en fällningskemikalie, som gör att fosforn i vattnet fäller ut och hamnar i slammet. Mikroorganismerna förekommer naturligt i avloppsvattnet.

Reningssteg 4 - Eftersedimentering

I eftersedimenteringen får partiklarna som finns kvar i vattnet sjunka till botten som slam. Det mesta av slammet skickas tillbaka till den biologiska reningen. En liten del förs vidare till våra rötkammare.

Reningssteg 5 - Sandfilter 

De partiklar som finns kvar i avloppsvattnet tas omhand i sandfiltret. Även här tillsätter vi järnsulfat. Vattnet silas genom en sandbädd och det renade avloppsvattnet släpps därefter ut i Östersjön

Läkemedelsrening?

Käppalaverket har idag inget specifikt steg för rening av läkemedel i avloppsvattnet. Men vi rustar för att kunna införa det i framtiden, om det skulle bli krav på det, och följer forskningen med stort intresse.

I artikeln Läkemedelsrening kommer i framtiden kan du läsa mer om hur Käppalaförbundet resonerar kring läkemedelsrening.

Resursutvinning

Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhället. På så sätt sluter vi kretsloppet, så att det som du spolar ner i avloppet kan användas igen. Läs mer om vår resursutvinning

 

Dela sidan