Bilden visar den flyttbara rötkammare vi använder för simuleringar

Pilotförsök mesofil och termofil rötning

Under kommande år ska stora anläggningsprojekt genomföras på Käppalaverket. Detta innebär att nya reningssteg byggs samt att befintliga anläggningsdelar kommer att renoveras. En viktig del i detta arbete är att en ny rötkammare (R300) har uppförts vilket medger att Käppalaverkets två äldre rötkammare kan renoveras och att rötningskapaciteten kan ökas med ca 8 000 m3.

Ett möjligt framtida driftsätt för rötningsprocessen är en primärslamrötning i R300 och därefter en parallell eller seriell efterrötning i R100 och R200 tillsammans med överskottslam. Idag uppskattas den organiska belastningen för primärslammet i R300 till 3,1 kgVS/m3,d samt en hydraulisk uppehållstid på 13,2 dygn.

Detta anses vara en relativt ansträngd belastning och kort uppehållstid. Eftersom antalet anslutna till Käppalaverket ökar varje år och således också slammängderna som ska behandlas i rötprocessen kommer denna situation att bli än mer ansträngd i framtiden. Dessutom måste det finnas redundans för att kunna ställa av en rötkammare för renovering och då säkerställa en säker rötning för hela slammängden trots hög belastning och kort uppehållstid.

För att säkerställa att en hög belastning med minimala uppehållstid kan fungera har ett större pilotförsök genomförts under hösten 2020 och våren 2021 med en pilotrötkammare på 5 m3 som hyrs av RISE. Denna anläggning kan matas kontinuerligt och ge en jämnare beskickning och därmed mer likna den fullskaliga driften av primärslamsrötning i R300.

Enligt förslag på ny lagstiftning kommer eventuellt nya krav på hygienisering av slam att införas. Termofil rötning är den metod som i Käppalaförbundets slamstrategi valts ut som den mest lämpliga hygieniseringsmetoden. Termofil rötning ska utföras så att den uppfyller de krav som föreslagits av Naturvårdsverket i slamförordningen från 2013, alltså batchvis i minst 8 timmar och 55 oC. Därför ska under våren 2021 ett uppföljande försök genomföras med termofil rötning (55 °C) av blandslam i samma anläggning (representativ fördelning mellan primärslam (65 % baserad på VS) och överskottslam (35 % baserad på VS)). Syftet med denna studie blir att utreda:

  • Eventuell förbättrad utrötningsgrad i termofila förhållanden, med högregasproduktion jämfört med mesofila förhållanden.
  • Förändrad sammansättning av rejektvatten.
  • Förändrade luktegenskaper på slammet.
  • Förändrade avvattningsegenskaper för rötresten.
  • Kontroll av skumbildning vid termofil rötning.

Ansvarig är Jesper Olsson

Dela sidan