Bilden är en illustration av en kemisk molekyl

Doktorandprojekt Kol som resurs

Många avloppsreningsverk i Sverige har fått striktare krav på kväverening och måste därför uppgradera den biologiska reningen inom en nära framtid.

Det medför bland annat tillsats av extern kolkälla. I nuläget används framförallt fossil metanol som extern kolkälla inom avloppsrening.
Ett alternativ till att tillsätta extern kolkälla är att genom olika processtekniska lösningar producera VFA (Volatile Fatty Acids) genom biologisk hydrolys av slam, och på så sätt öka mängden internt producerad kolkälla. VFA kan även processas vidare för produktion av bioplaster som t.ex. kunde användas för produktion av matavfallspåsar, som i sin tur kunde skapa ett cirkulär system.

Syftet med detta projekt är att undersöka olika metoder för att producera kolkälla från avloppsslam via hydrolys av slam till VFA som kan ersätta fossila produkter och därmed öka hållbarheten hos avloppsvattenreningen. Ett holistiskt arbetssätt ska tillämpas där påverkan på biogasproduktionen och avloppsreningsprocessen beaktas liksom den övergripande miljöpåverkan och kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med tanke på att ett nationellt förbud mot spridning av avloppsreningsverksslam på åkermark och ett krav på fosforutvinning är under utredning ska påverkan på slamavsättningen undersökas ur ett systemperspektiv.

Målet med projektet är att ta fram en eller flera metoder för framställning av kolkälla ur slam, som är tillämpbara i stor skala på medverkande avloppsreningsverk.

Specifika mål inkluderar:

  • Att undersöka möjligheter för kolutvinning från olika substratströmmar vid de tre reningsverk Käppala, Henriksdal och Himmerfjärdsverket med fokus på hydrolys av slam till VFA
  • Att undersöka användning av dessa produkter t.ex. i dagens reningsprocesser
  • Att utvärdera miljöeffekterna och samhällsbesparingar vid implementering av dessa processer vid de tre reningsverk
  • Att utvärdera påverkan av andra viktiga processer vid reningsverken med fokus på biogasproduktion och slamavsättningsmöjligheterna

Projektet drivs av en industridoktorand på IVL 2020-2024 i samarbete med SLU. Käppalaförbundet bidrar med medel och in-kind tid i referensgrupp.

Jesper Olsson deltar från Käppalaförbundet

Dela sidan