Tillskottsvatten

Nästan 40 procent av vattnet som renas i Käppalaverket är så kallat tillskottsvatten, det vill säga vatten som inte är avloppsvatten. Käppalaförbundet arbetar för att minska den mängden.

Tillskottsvattnet består bland annat av regnvatten, sjövatten och grundvatten och är vatten som inte ska finnas i avloppssystemet. Tillskottsvattnet tränger sig in i avloppssystemet bland annat genom ledningar och brunnar som är i dåligt skick och via felkopplingar i kommunernas ledningsnät.

Tillskottsvatten_illustration.jpg

För många svenska avloppsreningsverk är andelen tillskottsvatten långt över 50 procent. Andelen tillskottsvatten i Käppalaverket uppgår i medeltal till nästan 40 procent, eller cirka 20 miljoner kubikmeter vatten per år.

Mängden tillskottsvatten behöver minskas av flera skäl

Det finns flera skäl till att Käppalaförbundet vill minska mängden tillskottsvatten:

  • Tillskottsvattnet tar en stor del av verkets kapacitet i anspråk. Kan man minska mängden så tar det längre tid innan man måste genomföra kapacitetshöjande investeringar. Det finns beräkningar som visar att man genom att minska den genomsnittliga volymen tillskottsvatten från 40 till 30 procent skulle kunna förlänga verkets livslängd med cirka 20 år.
  • Tillskottsvattnet innebär kostnader för att rena det.
  • Ju mer tillskottsvatten som kommer in desto större blir risken för bräddning, det vill säga utsläpp av avloppsvatten som bara är grovrenat.
  • Reningsprocessen i Käppalaverket påverkas negativt när det kommer in stora mängder tillskottsvatten på samma gång, till exempel i samband med stora regn eller snösmältning. Tillskottsvattnet späder då ut avloppsvattnet och kyler ner det, vilket gör att den biologiska reningen fungerar sämre.

Att minska mängden tillskottsvatten är ett mycket långsiktigt arbete. Käppalaförbundet arbetar enligt ett handlingsprogram tillsammans med förbundets medlemskommuner för att minska mängden.

Andel tillskottsvatten från respektive medlemskommun varierar kraftigt

Andelen tillskottsvatten som kommer till Käppalaverket från respektive medlemskommun varierar kraftigt och beror bland annat på ålder och kvalitet på ledningsnätet, ledningslängd, typ av bebyggelse och geografiska förutsättningar.

Kommunerna betalar en särskild tillskottsvattenavgift som baseras på hur mycket tillskottsvatten de levererar till Käppalaverket. Det finns därmed ett ekonomiskt incitament för kommunerna att minska mängden.

Fastighetsägare ansvarar för egna ledningar

Det är viktigt att fastighetsägare säkerställer att de egna ledningarna är rätt kopplade. Dagvatten och dränering får inte vara kopplat på avloppsvattenledningen. Vid felkoppling måste ledningarna kopplas rätt. Mer information om vad som gäller finns hos respektive medlemskommun.

Dela sidan