Bilden visar provrör i laboratoriemiljö. Vårt laboratorium kontrollerar avloppvattnets och slammets kvalitet

Laboratorium

Vi kontrollerar avloppsvattnets kvalitet, från att det hamnar i vår avloppstunnel till att det renade vattnet släpps ut i Östersjön igen. Vi kontrollerar också slammet kvalitet.

Varje dag tar vi prover på inkommande och utgående avloppsvatten. Vi tar också prover på vattnet under reningens gång. Det vi analyserar är hur mycket näringsämnen (fosfor, kväve och organiska föroreningar) som finns i avloppsvattnet och hur mycket vi har renat bort, så att vi uppfyller de utsläppskrav som ställs på vår verksamhet.

Tillsammans med andra avloppsreningsverk i Stockholmsregionen tar vi också regelbundna prover ute i skärgården för att kontrollera hur utsläpp av renat avloppsvattnet påverkar vattenmiljön.

Vi tar även prover på det slam som vi renar bort från avloppsvattnet. Det gör vi för att säkerställa att det slam som vi producerar håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna spridas på åkermark enligt Revaq.

Ackrediterat laboratorium

Vi utför en stor del av alla provtagningar och analyser i vårt egna laboratorium. Laboratoriet är ackrediterat och certifierat enligt ISO 17025.  

Dela sidan