Bilden visar sidan på en SL-buss. SLs bussar använder fordonsgas från Käppalaförbundet

Biogas

På Käppalaverket utvinner vi biogas ur det slam som blir kvar efter reningsprocessen. Biogasen förädlas och används som fordonsbränsle till SL:s bussar.

Biogas är en förnyelsebar energikälla som utvinns ur biologiskt nedbrytbara ämnen. Den ger mycket energi och har minimal miljöpåverkan. Biogas har flera användningsområden. Den kan användas för att producera el och värme eller som ett miljöanpassat alternativ till bensin och diesel.

Vi producerar fordongas av vår biogas, som vi levererar till SL. Vår fordonsgas räcker till att driva cirka 100 bussar varje dag. Genom att köra dessa bussar på biogas istället för på diesel beräknas de fossila koldioxidutsläppen minska med cirka 9 000 ton per år.

Så produceras biogas

Det slam som vi renar bort från avloppsvattnet pumpas in i våra rötkammare. I rötkamrarna bryts det organiska materialet i slammet ner av mikroorganismer. Uppehållstiden i rötkamrarna är ungefär tre veckor och nedbrytningsgraden är cirka 60 procent.

När slammet bryts ner bildas metan och koldioxid, det vill säga biogas. Genom att låta nedbrytningen ske på ett kontrollerat sätt kan vi samla upp biogasen och på så sätt ta omhand stora mängder energi.

Uppgradering till fordonsgas

Vi förädlar biogasen till fordonsgaskvalitet i vår fordonsgasanläggning. I anläggningen renar vi biogasen från koldioxid och andra ämnen, metanhalten höjs då till 97 procent.

Den färdiga fordonsgasen levereras i rörledningar under mark till SL:s bussdepåer och räcker till att driva cirka 100 bussar varje dag, vilket är en stor vinst för miljön.

Bilden visar biogasens kretslopp

Illustration som visar biogasens kretslopp.

Fakta om Käppalaförbundets biogas

  • Årsproduktion: 6,6 miljoner kubikmeter biogas
  • Käppalaverket har tre rötkammare som var och en har en volym på cirka 9 000 kubikmeter. Samtliga rötkammare är nedsprängda i berg
  • Rötningen sker vid cirka 35 graders värme
  • Biogasen innehåller cirka två tredjedelar metan och en tredjedel koldioxid. Vid förädlingen till fordonsgas höjs metanhalten till 97 procent
  • Förädlingen till fordonsgas sker i Käppalaförbundets fordonsgasanläggning
  • Biogasen används som miljöanpassat bränsle i SL:s bussar.
  • Fordonsgasen från Käppalaverket räcker till att driva ungefär 100 SL-bussar varje dag

 

 
Broschyr om resursutvinning

Dela sidan