Käppala 900k

Käppala 900k

Om projektet

Projekt Käppala 900k är det största projektet i programmet Käppalaverket 3.0.

Målet med projektet är att bygga om och uppgradera reningsprocessen i Käppalaverket för att klara skärpta utsläppsvillkor i vårt nya verksamhetstillstånd och samtidigt utöka kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten åt betydligt fler än i dagsläget.

Med en uppgraderad reningsprocess minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Utökad kapacitet möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner.

I samband med uppgraderingen förbereder vi också för att kunna införa ett nytt reningssteg för läkemedel i framtiden.

Projekt Käppala 900k är mycket omfattande, består av flera delprojekt och kommer att pågå under en flerårsperiod.

Projektet genomförs till största delen under jord, nere i Käppalaverket, där reningsbassängerna kommer att byggas om.

Arbetena kommer att se olika ut i verkets elva reningslinjer. I linje 1-6 genomförs mindre anpassningar och vi fortsätter där med den befintliga aktivslamprocessen i den biologiska reningen. De stora förändringarna kommer att ske i linje 7-11 där vi kommer att införa MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor) och ta hjälp av så kallade ”bärare” i den biologiska reningen. I samtliga reningslinjer läggs extern kolkälla och fällningskemikalier till i processen.

Ny reningsprocess_maj 2021.jpg

Klicka här för att öppna en större version av bilden

Förutom arbetet med att bygga om reningsbassängerna nere i verket ingår också i projekt Käppala 900k att bygga två nya anläggningsdelar ovan jord på Käppalaverkets område – en byggnad för kolkälla och en byggnad för kemikaliehantering.

De skärpta utsläppskraven gäller från den 25 juni 2026. Då ska en viss del av verket vara uppgraderad. Därefter fortsätter arbetet med att uppgradera resterande delar.

Ämne

Nuvarande utsläppsvillkor

(gäller till och med 24 juni 2026)

Nya utsläppsvillkor

(gäller från och med 25 juni 2026)

Så mycket minskar
maximalt tillåtna utsläpp

Kväve 10 mg/l 6 mg/l
(max 400 ton/år)
- 40 %
Fosfor 0,3 mg/l 0,20 mg/l
(max 13 ton/år)
- 33 %
Organiskt material (BOD7) 8 mg/l 6 mg/l - 25 %

Tidplan

Aktivitet

Tidsperiod

Ombyggnad av linje 1-6. 

2021-2023

Byggnad för kolkälla uppförs. 

2022-2023

Byggnad för kemikaliehantering uppförs.

2023-2024

Ombyggnad av biologiska reningsbassänger och eftersedimenteringsbassänger i linje 1-7 samt uppgradering av sandfilter. 

Start hösten 2022

På gång just nu

Byggnaden för mottagning och lagring av flytande kolkälla är under uppförande. Under hösten 2022 kommer invändiga arbeten i byggnaden att ske. Arbete med installationer av gasledning, kolkälleledning samt vatten och el i mark till byggnaden sker under hösten. Allt arbete beräknas vara klart under sommaren 2023.

Påverkan på omgivning

Det är tyvärr ofrånkomligt att så här stora byggprojekt påverkar omgivningen, men vi gör vad vi kan för att störningarna ska bli så små som möjligt och hoppas på förståelse under den tid som arbetena pågår.

I korthet kommer arbetena att påverka omgivningen på följande sätt:

  • Ökat antal transporter till verket. Transporterna kommer att köra Södra Kungsvägen och Gåshagaleden. Huvudinfart för transporter kommer att vara ”Västra infarten” vid Gåshagarondellen.
  • Ökad trafik i närheten av verket.
  • En del buller i samband med byggande av nya anläggningsdelar ovan jord, vid avlastning av byggmaterial etc.

Ökningen av transporter, trafik och aktivitet på området kommer att ske successivt allt eftersom de olika projekten kommer i gång.

Vi kommer inte att spränga ut nya utrymmen i verket, utan bygger om och anpassar vår befintliga anläggning.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan