Bilden visar en klipphäll i skärgårdsmiljö. Verksamhetstillståndet reglerar bland annat hur mycket avloppsvatten och hur rent det ska vara

Verksamhetstillstånd

Käppalaförbundets verksamhet regleras av ett verksamhetstillstånd som bland annat anger hur mycket avloppsvatten vi får rena och vilka utsläppskrav som gäller.

Enligt miljölagstiftningen ska alla verksamheter med viss omfattning och som påverkar miljön ha ett tillstånd från myndigheterna. I Käppalaförbundets fall är det Länsstyrelsen Stockholm som utfärdar vårt verksamhetstillstånd. I verksamhetstillståndet regleras bland annat hur mycket avloppsvatten vi får rena och vilka utsläppskrav som gäller.

Vårt nya verksamhetstillstånd vann laga kraft i juni 2019. För att vi ska uppnå kraven i det nya tillståndet kommer vi att uppgradera vår reningsprocess för att kunna rena bort mer fosfor, kväve och organiskt material än vad vi gör i dag.

Arbetet med att uppgradera Käppalaverket så att vi klarar de nya kraven bedrivs inom programmet Käppalaverket 3.0

Käppalaförbundets utsläppsvillkor

Det nya verksamhetstillståndet ger oss möjlighet att rena avloppsvatten från 900 000 personekvivalenter. Personekvivalent är ett mått på hur mycket organiskt material som alstras per person och dygn.

Tillståndet anger också hur mycket fosfor, kväve och organiskt material som vi får släppa ut varje år. Detta för att undvika övergödning i Östersjön.

Till och med juni 2026 gäller följande utsläppskrav för näringsämnen:

  • Kväve: 10 milligram per renad liter avloppsvatten
  • Fosfor: 0,3 milligram per renad liter avloppsvatten 
  • Organiskt material: 8 milligram per renad liter avloppsvatten

Från och med juni 2026 gäller följande, skärpta utsläppskrav för näringsämnen:

  • Kväve: 6 milligram per renad liter avloppsvatten. Max 400 ton per år
  • Fosfor: 0,20 milligram per renad liter avloppsvatten. Max 13 ton per år
  • Organiskt material: 6 milligram per renad liter avloppsvatten

I vårt nya tillstånd finns inga krav på att vi ska införa läkemedelsrening men att vi ska ta höjd för att det kan komma att införas i framtiden.

Länsstyrelsen tillsynsmyndighet

Varje kvartal rapporterar vi till Länsstyrelsen om hur vi har bedrivit vår verksamhet och hur den har påverkat miljön. En gång om året sammanställer vi också en årlig miljörapport till Länsstyrelsen. Nedan hittar du våra miljörapporter från de senaste åren.

Miljörapporter

Miljörapport 2023 (pdf, 0,8 mb)
Miljörapport 2022 (pdf, 0,6 mb)
Miljörapport 2021 (pdf, 0,7 mb)
Miljörapport 2020 (pdf, 1 mb)
Miljörapport 2019 (pdf, 1,5 mb)
Miljörapport 2018 (pdf, 3,6 mb)
Miljörapport 2017 (pdf, 2,3 mb)
 
 

Dela sidan