Bilden visar en bil i en automatiserad biltvätt

Riktlinjer för företag och industrier

Här hittar du råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet.

Vi vill underlätta för verksamhetsutövare i våra medlemskommuner att göra rätt, så att inte miljöfarliga ämnen hamnar i avloppsvattnet. Därför har vi tagit fram råd och riktlinjer för allt från fordonstvätt och tandvårdsverksamhet till rengöring av verkstadsgolv.

Om du har frågor om några råd eller riktlinjer, kontakta kappala@kappala.se eller ring 08-766 67 00.

Riktlinjer och och råd - företag och industri

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Denna broschyr är en förkortad version av Svenskt Vattens råd om avloppsvatten från industrier, P95. Broschyren är anpassad efter Käppalaförbundets verksamhet och upptagningsområde.

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter
Svenskt Vattens råd om hur yrkesmässig verksamhet kan och får utnyttja avloppsnätet, P95, pdf, 1 mb

Riktlinjer för hantering av handtvättvatten vid metallbearbetande verksamhet

De här riktlinjerna är framtagna för att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet och därmed bidra till en bättre miljö. De vänder sig i första hand till verksamheter där kadmium hanteras (flygindustrier och viss batterihantering), men även övriga ytbehandlande verksamheter där förorenat handtvättvatten kan uppkomma.

Riktlinjer för hantering av handtvättvatten vid metallbearbetande verksamhet

Riktlinjer för länshållningsvatten

Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal recipient. Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för lokalt omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvattnet avleds till Käppalaverket.

Riktlinjer för länshållningsvatten

Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten

Här hittar du riktlinjer för hur verkstadsgolv ska rengöras och hur golvskurvatten ska hanteras. Obehandlat golvskurvatten från rengöring av verkstadsgolv får inte tillföras avloppsnätet inom Käppalaförbundets verksamhetsområde.

Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten

Riktlinjer för tömning av septikslam av hushållskaraktär i avloppsnät

Käppalaförbundet har tagit fram riktlinjer för tömning av septikslam som tillförs nätet på annat sätt än från fast ansluten abonnent.

Riktlinjer för tömning av septikslam av hushållskaraktär i avloppsnät

Riktlinjer för fordonstvättar

För att minska utsläppen av metaller och olja från fordonstvättar till avloppsnätet och Östersjön har Käppalaförbundet tillsammans med våra medlemskommuner tagit fram riktlinjer för fordonstvättar i vårt upptagningsområde.

Riktlinjer för fordonstvättar

Riktlinjer för tågtvättar

Dessa riktlinjer är framtagna av Käppalaförbundet och Stockholm Vatten för att minska utsläppen av olja och metaller från tågtvättar (tvättar för tågfordon och andra spårbundna fordon). Riktlinjerna omfattar endast utsläpp från själva tågtvätten.

Riktlinjer för tågtvättar

Riktlinjer för tandvårdsverksamhet

Här hittar du som bedriver tandvårdsverksamhet information om vad som gäller dig och din verksamhet.

Riktlinjer för tandvårdsverksamhet

Riktlinjer för markarbeten inom eller intill Käppalaförbundets bergtunnel

Dessa riktlinjer beskriver kortfattat de steg och moment som en byggherre rekommenderas att vidta och utföra inom eller intill bergtunnel tillhörande Käppalaförbundet.

Riktlinjer för markarbeten inom eller intill Käppalaförbundets bergtunnel

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från textiltvätterier

Dessa riktlinjer är framtagna för att minska utsläppen av oönskade ämnen som härrör från textiltvätterier.

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från textiltvätterier

Riktlinjer för säker spolning

Bortförande av sediment är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och då detta är en händelse som påverkar kvaliteten på vattnet har dessa riktlinjer tagits fram.

Riktlinjer för säker spolning

Provtagning i samband med brand

Denna vägledning är framtagen för våra medlemskommuners miljökontor och VA-enhet. Vägledningen innehåller information om vad släckvatten vid brand kan innehålla och vad man bör tänka på vid provtagning om det skulle bli aktuellt.

Provtagning i samband med brand , pdf, 0,4 mb

Instruktion kemikalieinventering

Här hittar du instruktioner för hur du fyller i kemikalieförteckningen i EnvoMap.

Instruktion kemikalieinventering, pdf, 0,7 mb

Industriavloppstaxa

Enligt Käppalaförbundets förbundsordning ska verksamheter med höga halter behandlingsbara ämnen (fosfor, kväve och TOC) i processavloppsvattnet betala en särskild avgift. Läs mer om detta i PDF-filen nedan.

Industriavloppstaxa, pdf, 0,2 mb

Kemikalieförteckning för företag med miljöfarlig verksamhet

Kemikalieförteckningen ingår som en del i företagets egenkontroll och ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Redovisningen är viktig ur såväl hälso- som miljösynpunkt, bland annat därför att vi då gemensamt kan upptäcka skadliga ämnen som ska fasas ut.

Inom ramen för Käppalaverkets Revaq-certifiering begärs kemikalieförteckningar årligen in från nyanslutna verksamheter med utsläpp av processavloppsvatten, dessa uppgifter får vi från kommunernas miljökontor. Grunden för utfasningen är Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Dessutom kan förteckningar även begäras in från övriga företag i samband med att PRIO-databasen uppdateras.

Alla verksamheter som ska lämna in en kemikalieförteckning får en begäran om detta av Käppalaförbundet, vanligen under våren året efter det år förbrukningen avser. Redovisningen sker direkt i vårt program KemInvent. Vid frågor kontakta miljoochkretslopp@kappala.se

 

 

Dela sidan