Vad vi gör

Käppalaverket är ett avloppsreningsverk, men också en resursutvinningsanläggning. Vi renar bort fosfor, kväve och organiska föroreningar från avloppsvattnet så att det inte blir övergödning i Östersjön. Vi tar också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam och biogas som vi återför till samhället.

Bilden visar en eftersedimenteringsbassäng

Avloppsrening

Vi renar avloppsvattnet i fem steg, innan det släpps ut i Östersjön.

Läs mer
Bilden visar sidan på en SL-buss.

Resursutvinning

Vi återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet tillbaka till samhället i form av slam och biogas.

Läs mer
Bilden visar provrör i laboratoriemiljö

Kontroll och kvalitet

Vi kontrollerar kontinuerligt vår verksamhet för att säkerställa att vi uppnår alla krav som ställs.

Läs mer