Vad vi gör

Vi är ett avloppsreningsverk, men också en resursutvinningsanläggning. Vi renar bort fosfor, kväve och organiska föroreningar från avloppsvattnet så att det inte blir övergödning i Östersjön. Vi tar också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam, biogas och värme som vi återför till samhället.

Avloppsrening

Avloppsrening

Vi renar avloppsvattnet i fem steg, innan det släpps ut i Östersjön.

Läs mer
Resursutvinning

Resursutvinning

Vi återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet tillbaka till samhället i form av slam, biogas och värme.

Läs mer
Kontroll och kvalitet

Kontroll och kvalitet

Vi kontrollerar kontinuerligt vår verksamhet för att säkerställa att vi uppnår alla krav som ställs.

Läs mer