Välj textilier utan silver

Välj textilier utan silver

En del textilier innehåller silver för att de inte ska lukta. Det kan verka smart. Men när du tvättar textilierna, sköljs silver ur och effekten avtar. Dessutom hamnar silvret i miljön, som påverkas negativt.

Silver från antibakteriellt behandlade textilier är den största påverkbara källan till det silver som kommer in med avloppsvattnet till Käppalaverket. Vi behöver minska mängden eftersom silver påverkar miljön negativt. Du kan hjälpa till genom att välja textilier utan silver.

Se vår film om silver i textilier

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

(Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.)

Kortvarig effekt

Vår branschorganisation Svenskt Vatten lät under 2018 genomföra tester för att se vad som händer med silver i sportkläder när de tvättas. Laboratorieanalyser av 15 plagg visade att 31 till 90 procent av silvret hade läckt ut efter tio maskintvättar. Medianvärdet låg på 72 procent vilket innebar att mer än två tredjedelar av silvret hade läckt ut efter tio tvättar. 

Läs mer i Svenskt Vattens rapport (pdf, 6,5 mb) ”Silverläckan – En rapport om silver i sportkläder”, engelsk version (pdf, 6,3 mb) "Silver Leaching - A Report on Silver in Sportswear".

Kemikalieinspektionen har också genomfört tester, även om det var några år sedan.

Läs mer i Kemikalieinspektionens rapport ”PM 4/11 Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt – analys av silver, triklosan och triklokarban i textilier före och efter tvätt” (pdf, 0,6 mb) och i deras information om antibakteriellt behandlade varor (extern länk till Kemikalieinspektionen)

Negativt för miljön

Silver har antibakteriella egenskaper och det är därför som det används i bland annat textilier, där silvrets uppgift är att ta död på bakterier som skapar dålig lukt.

Silver är ett grundämne som i jonform är mycket skadligt för både bakterier och vattenlevande organismer. Ämnet är klassat som en biocid och är därmed giftigt.

Förutom att vara ett hot mot vattenlevande organismer i sjöar och hav kan silver i höga halter också skada mikroorganismerna som hjälper till att rena avloppsvattnet i det biologiska reningssteget i avloppsreningsverket. Silver verkar också kunna bidra till ökad antibiotikaresistens.

När textilier som innehåller silver tvättas, sköljs silverjoner ut i avloppsvattnet och förs vidare till ett avloppsreningsverk. Under 2023 kom det in nästan 17 kg silver till Käppalaverket. Ungefär 3 kg uppskattas komma från textilier.

Käppalaverket kan i praktiken inte rena bort något silver alls. Ungefär tio procent av silvret följer med det renade vattnet ut från verket. Resten hamnar i det slam som blir kvar efter reningsprocessen.

Slammet är en del i kretsloppet och används som växtnäring på åkermark eftersom det innehåller fosfor, kväve och mullbildande ämnen. Käppalaförbundets slamproduktion är Revaq-certifierad. Certifieringen innebär bland annat att det finns krav på vilka halter av olika ämnen, bland annat silver, som slammet får innehålla för att få användas som gödning på åkermark. Det finns också krav på att ständigt minska halterna genom att arbeta förebyggande och identifiera och eliminera utsläppskällor av miljöfarliga ämnen. Den här informationen är en del i det arbetet.

Kläder som innehåller silver ska vara märkta

Det är tyvärr inte alltid så lätt att förstå om ett plagg är behandlat med silver eller inte. Det gäller därför att vara observant som konsument och fråga personalen i butiken.

Var uppmärksam på plagg som är märkta med ord som ”behandlat mot dålig lukt”, ”antiodörbehandlad”, ”antiodeur”, ”treatment for bacterial growth prevention and odor stop”, ”antimicrobial”, ”for lasting freshness”, ”ultra-fresh”, ”motverkar dålig lukt”, ”luktfri”, "lukthämmande", "bakteriefri", ”antibakteriell” och liknande.

Observera dock att det också finns ”luktfria kläder” som är behandlade utan miljöfarliga tillsatser.

Det finns tydliga EU-krav på hur varor som innehåller biocider, till exempel silver, ska märkas. Tyvärr är det inte alla tillverkare och handlare som följer Kemikalieinspektionens ”Regler för biocidbehandlade varor” (april 2018). Märkningen ska innehålla följande:

  • information om att varan innehåller en biocidprodukt
  • namnet på det aktiva ämnet
  • ändamålet med behandlingen, till exempel att silver är tillsatt för att ta bort dålig lukt
  • relevanta bruksanvisningar och eventuella försiktighetsåtgärder, till exempel att den som använder varan måste göra något särskilt för att skydda människor eller miljö
  • namn på nanomaterial, om det finns sådant i varan

Tack för att du väljer textilier utan silver!

 

Dela sidan