Resursutvinning

Käppalaverket är ett avloppsreningsverk, men också en resursutvinningsanläggning. Förutom att rena avloppsvatten tar vi också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam, biogas och värme som vi återför till samhället.

Slam

Slam

Varje år producerar vi ungefär 30 000 ton slam. Det mesta används som växtnäring på åkermark.

Läs mer
Biogas

Biogas

Varje år producerar vi biogas som räcker som bränsle till ungefär 100 bussar varje dag.

Läs mer
Värme

Värme

Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i Östersjön utvinner vi värme ur vattnet.

Läs mer