Resursutvinning

Käppalaverket är ett avloppsreningsverk, men också en resursutvinningsanläggning. Förutom att rena avloppsvatten tar vi också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam och biogas som vi återför till samhället.

Bilden visar ett fält med en jordbruksmaskin

Slam

Varje år producerar vi ungefär 30 000 ton slam. Det mesta används som växtnäring på åkermark.

Läs mer
Bilden visar sidan på en SL-buss.

Biogas

Varje år producerar vi biogas som räcker som bränsle till ungefär 100 bussar varje dag.

Läs mer
Bilden visar husfasad påbostadshus

Värme

Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i Östersjön utvinner vi värme ur vattnet.

Läs mer