Bilden visar stanar i vatten i skärgårdsmiljö

Kameraövervakning

Ändamål

Kameraövervakningen på Käppalaförbundet har som ändamål att skapa överblick i anläggningen samt vara en del av det yttre skalskyddet för att minska riskerna för intrång och skadegörelse. Käppalaförbundet har kameror mot allmänna ytor samt inom anläggningen.

Hantering av inspelat material

Det inspelade materialet har en bevarandetid om 30 dagar.

Inspelade bilder av ytor dit allmänheten har tillträde omfattas av sekretess (tystnadsplikt 22 § KBL) och får endast lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter.

Granskning av inspelade bilder för samtliga av förbundets kameror får endast ske då tillbud inträffat eller då misstanke råder om att ett tillbud skett. Med tillbud avses i detta fall icke tillåtna handlingar som exempelvis skadegörelse, stöld eller våld, men det kan även innefatta en drifthändelse som behöver studeras i efterhand.

Rättslig grund

Dessa kameror går under dataskyddsförordningen och Kamerabevakningslagen, beroende av kameraplacering och om kameran spelar in allmänna ytor eller ej. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter via kameraövervakning baseras i förbundets fall på GDPR artikel 6.1e.

Dataskyddsombud

Förbundets dataskyddsombud Stina Haglund och Conny Nylund nås via växeln 08-766 67 00.

Kontakta dataskyddsombuden om du till exempel vill att förbundet raderar personuppgifter om dig. Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) extern länk om du har synpunkter på hur Käppalaförbundet följer lagar och regler rörande kameraövervakning.

Dela sidan