Examensarbete ”Kapacitetsanalys termofil rötning”

Käppalaförbundet söker en student för att genomföra ett försök/projekt under HT 21 som examensarbete (30 hp) med handledning från process- och utvecklingsenheten. Den praktiska driften av anläggningen för försöket, tillhörande provtagning samt analys av inkommande slam, rötrest och gas utförs av representant från laboratoriet samt av examensarbetaren. Läs fullständig beskrivning i dokumentet nederst.

Projektbeskrivning

Syftet med examensarbetet är att utvärdera maximal belastning för en stabil rötprocess samt vad ytterligare som kan göras vid processproblem i rötningen. Processen drivs termofilt vid en temperatur på cirka 55 ˚C.

Följande frågeställningar kommer att beröras:

 • Vad är maximal hydraulisk belastning för att erhålla en stabil rötprocess? – Den organiska belastningen kommer återspeglas i Käppalaförbundets framtida belastningscenarion.
 • Hur ser processparametrar för uppföljning ut kring brytpunkter?
  • Alkalinitet
  • VFA
  • pH
  • Uppehållstid
  • Organisk belastning
 • Vilka åtgärder kan Käppalaförbundet vidta för att utnyttja befintliga rötkammare maximalt vid maximal belastning? Kan tillsatskemikalier användas?
 • Vad händer med gasproduktionen när den organiska och hydrauliska belastningen ökar och uppehållstiden i rötkammaren minskar?

Huvuddelen av det praktiska jobbet blir att sköta pilotrötkammaren tillsammans med projektanställd personal. Det innebär daglig kontroll och provtagning av reaktorn samt att löpande analysera driftdata genom (enklare) databehandling i Excel. Det kommer även ingå metodutveckling för att kunna göra bättre jämförelser mellan labb- och fullskala. För detta behövs ett visst praktiskt handlag och ett intresse för självständig problemlösning.

Den teoretiska delen kommer bestå av en litteratursammanställning samt en jämförelse med data från fullskalig drift. Via massbalanser och resulterande svar i rötprocessen kan olika scenarion beskrivas, exempelvis vid vilken belastning måste tillsatskemikalier användas för att erhålla en stabil process.

Vi söker dig som:

Examensarbetet ska vara en del av en civilingenjörsutbildning (300 hp) och påbörjas i augusti 2021. Exakta datum överenskommes i ett senare skede. Kemi-/biologi- och processkunnande är meriterande.

I examensarbetet ingår både teori och praktik men en stor del kommer innefatta arbete i Käppalaförbundets laboratorium. Hög närvaro är därför en nödvändighet.

Ansökan och mer information

Ersättningen för slutfört examensarbete är 30 000 kr.

Handledning utförs i första hand av Jesper Olsson, utvecklingsingenjör, som också besvarar frågor om examensarbetet.

Ansökan ska innehålla betygsutdrag, CV och en kort beskrivning av dig själv. Ansökan skickas till jesper.olsson@kappala.se, märk ämnesraden med ”Kapacitetsanalys termofil rötning”.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 80 anställda i en organisation med hög trivsel och låg personalomsättning. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

Kapacitetskontroll termofil rötning

Dela sidan