Käppalaverket 3.0 – slutkostnadsprognos och tidplan

Det omfattande arbetet med att uppgradera Käppalaverket pågår i högt tempo och med god framdrift, men kommer att ta längre tid och bli dyrare än tidigare beräknat.

Käppalaförbundets styrelse fattade den 11 juni ett investeringsbeslut som innebär att ytterligare 395 miljoner kronor tillförs program Käppalaverket 3.0 för att fortsätta uppgraderingen av Käppalaverket med målet att uppnå strängare utsläppsvillkor och ökad kapacitet. Beslutet täcker kostnader för arbeten till och med 2025 och gör att befintlig låneram innehålls.

Slutkostnadsprognosen för att uppgradera Käppalaverket är nu beräknad till 3 043 miljoner kronor. För att kunna täcka hela investeringskostnaden och slutföra de delar av uppgraderingen som krävs för att uppnå strängare utsläppsvillkor enligt nu gällande tidplan och kostnadsbild måste låneramen höjas och ett kompletterande investeringsbeslut på 729 miljoner kronor fattas av styrelsen under 2025.

Käppalaverket3.0_596x335px.jpg

Arbete i en av de tömda biologiska reningsbassängerna som ska förses med MBBR-teknik. Foto: Joakim Kröger, NCC.

Högre investeringskostnad

Investeringskostnaden för uppgraderingen är 59 procent högre än bedömt vid det tidigare investeringsbeslutet i augusti 2022 (3 043 miljoner kronor jämfört med 1 919).

Den största delen av denna höjda kostnad är orsakad av indexering av kostnader (inflation) samt ökade finansieringskostnader (höjd ränta).

Resterande del beror på att den tidigare kostnadsprognosen var baserad på ofullständiga underlag där arbetet efterhand har visat sig vara betydligt mer omfattande och komplext än vad man tidigare räknat med. Detta berodde i sin tur på att man med anledning av att de strängare utsläppsvillkoren skulle träda i kraft redan i mitten av 2026 blev tvungen att arbeta parallellt med utredning, projektering och genomförande. I och med att projekteringen nu nått så långt att det finns detaljerade bygghandlingar för alla arbetsmoment och en genomarbetad tidsplanering av programmet är den nu aktuella slutkostnadsprognosen betydligt mer tillförlitlig än tidigare.

 

Beslut 2022 (tkr)

Prognos 2024 (tkr)

Kostnadsökning (tkr)

Kostnadsökning

Projektkostnad i 2022 års penningvärde

1 781 000

2 291 000

510 000

29 %

Indexkostnader (2022-projektavslut)

60 000

569 000

509 000

 

Finansieringskostnader

78 000

183 000

105 000

 

Summa (tkr)

1 919 000

3 043 000

1 124 000

59 %

Tidplanen uppdaterad

Att arbetet visat sig vara mer omfattande och komplext innebär inte bara en högre kostnad utan också att tiden för färdigställande har uppdaterats. Genomförandetiden har också påverkats av världsläget med pandemi och krig i Europa, bland annat i form av förseningar av leveranser. Ombyggnaden av de två biologiska reningsbassänger som ska förses med MBBR-teknik beräknas med anledning av detta bli klar och den nya processlösningen vara i full drift i mitten av 2028. Käppalaförbundet har ansökt hos miljöprövningsdelegationen om förlängd tid med två år för när de skärpta utsläppsvillkoren ska börja gälla men har ännu inte fått svar på ansökan. 

Pågående arbete och färdiga delprojekt

Arbete pågår nu parallellt i de två stora biologiska reningsbassängerna som ska byggas om, var och en 11 meter djup och i vanliga fall fylld med 16,5 miljoner liter avloppsvatten. I den ena håller man på att bygga upp den nya processlösningen och i den andra pågår rivning av befintlig utrustning. Arbetet är mycket omfattande, pågår under drift på en begränsad yta och med hjälp av ett stort antal entreprenörer.

Två nya anläggningsdelar inom program Käppalaverket 3.0 är färdigbyggda och tagna i drift. Dels anläggningen för mottagning, förvaring och dosering av kolkälla, dels en ny anläggning för polymerdosering. Även det nya högspänningsställverket är driftsatt och inkopplingsarbete pågår.

Dela sidan