Förlängd införandetid av strängare utsläppsvillkor

Miljöprövningsdelegationen har bifallit Käppalaförbundets ansökan om förlängd tid med två år tills nya, strängare utsläppsvillkor för kväve, fosfor och BOD ska gälla. De nya utsläppsvillkoren gäller nu från och med den 1 juli 2028.

Käppalaförbundets ansökan om förlängd tid med två år tills nya, strängare utsläppsvillkor i det nya verksamhetstillståndet ska gälla har bifallits av Miljöprövningsdelegationen på tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen genom beslut den 27 juni 2024. De nya utsläppsvillkoren gäller nu från och med den 1 juli 2028.

För att klara de nya utsläppsvillkoren uppgraderas Käppalaverket och en ny reningsprocess med så kallad MBBR-teknik införs i delar av verket. Det kommer att leda till att utsläppen av kväve minskar med 40 %, fosfor med 33 % och organiskt material med 25 %, jämfört med de utsläppsvillkor som gäller i dag.

Ombyggnaden av de två biologiska reningsbassänger som ska förses med MBBR-teknik pågår i högt tempo och med god framdrift. I den ena bassängen håller man på att bygga upp den nya processlösningen och i den andra pågår rivning av befintlig utrustning. Arbetet är mycket omfattande, pågår under drift på en begränsad yta och med hjälp av ett stort antal entreprenörer. Ombyggnaden beräknas bli klar och den nya processlösningen vara i full drift senast den 30 juni 2028. 

Dela sidan