Risk för nationell brist på fällningskemikalier

Kemisk fällning är en mycket vanlig reningsteknik inom avloppsrening för att fälla ut fosfor och organiskt material ur avloppsvattnet. Skulle inte fällningskemikalier finnas i tillräcklig mängd blir konsekvensen att vattnet inte renas tillräckligt bra och kan på längre sikt försämra recipientens status.

Sedan hösten 2021 finns en risk för en nationell bristsituation av kloridbaserade fällningskemikalier, vilket har inneburit att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fått i uppdrag att starta en samordningsfunktion för att prioritera kemikalieleveranserna till dricksvattenverk och avloppsreningsverk.

Prioriteringsordningen föreslås vara:

  1. Dricksvattenproducenter
  2. Avloppsreningsverk med råvattentäkt som recipient och där misstanke om en ökad risk för påverkan på dricksvattenproducenten föreligger
  3. Avloppsreningsverk med särskilt känslig recipient
  4. Övriga avloppsreningsverk.

Käppalaverket tillhör kategori 4 vilket innebär att leveranserna av kloridbaserade fällningskemikalier kan begränsas vid en bristsituation.

Käppalaförbundet har startat projektet ”Framtidens fällningskemikalier” vars syfte är att brett utreda ett minskat beroende av nuvarande kemikalier för hela Käppalaverkets reningsprocess och säkerställa en långsiktig plan för fosforreduktionen.

I projektet ingår att finna alternativ till den kloridbaserade fällningskemikalie som idag används i reningsverkets anläggning för högflödesrening. En pilotanläggning, som är en minikopia av verkets fullskaliga högflödesrening, driftsattes i juni 2022 och testar under sommaren flera alternativa fällningskemikalier. Skulle en bristsituation uppstå av den kloridbaserade kemikalie som används idag går det att, via resultaten från pilotkörningen, finna en ersättningskemikalie som det inte är brist på. Käppalaförbundet säkrar därmed upp och minskar risken för försämrade reningsresultat.

För Käppalaverkets huvudprocess används idag en sulfatbaserad fällningskemikalie som i nuläget inte bedöms bli en bristvara.       

 

Dela sidan