Knivsta föreslås bli ny medlemskommun

Knivsta kommun kan bli ny medlem i Käppalaförbundet och få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket, förutsatt att alla nuvarande medlemskommuner säger ja och att Knivsta kommun fattar nödvändiga beslut. 

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige beslutade på sitt möte den 18 maj att godkänna avtalsförslag och ändringar i förbundsordningen som gör det möjligt för Knivsta kommun att bli medlem i förbundet och få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket. Fullmäktige beslutade också att hemställa till samtliga medlemskommuner att godkänna samma avtalsförslag och ändringar.

Om alla medlemskommuner godkänner avtalsförslag och ändringar och nödvändiga beslut fattas i Knivsta kommun hösten 2021, innebär detta att Knivsta blir medlem i Käppalaförbundet och att kommunens avloppsvatten kan renas i Käppalaverket från omkring 2025-2026.

Bakgrund

Knivsta kommun inkom i maj 2017 med en förfrågan om att påbörja en utredning om en möjlig anslutning till Käppalaförbundet. Frågan har därefter utretts avseende tekniska, miljömässiga, juridiska och ekonomiska utgångspunkter. Utredningen visar att det inte finns några hinder för en anslutning. 

En anslutning är positiv från ekonomisk synvinkel då den innebär att fler abonnenter delar på de fasta kostnaderna, vilket leder till att nettokostnaden för den enskilde abonnenten blir lägre. Fler abonnenter innebär visserligen en tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar men detta kompenseras av en anslutningsavgift som Knivsta får betala vid anslutning. 

Miljönyttan är tydlig. Det renade vattnet från Knivstas avloppsreningsverk släpps i dag ut i Mälaren, som är dricksvattentäkt för ett mycket stort antal människor. 

Den tekniska lösningen som föreslås i utredningen innebär att Knivstas nuvarande avloppsreningsverk läggs ner och ersätts av en pumpstation och att en ledning anläggs som ansluts till Sigtunas avloppstunnel i Märsta som i sin tur ansluter till Käppalaförbundets avloppstunnel vid Löwenströmska sjukhuset. 

Det krävs inget nytt verksamhetstillstånd för Käppalaförbundet för att genomföra anslutningen. 

 

Dela sidan