Ekonomi

Käppalaförbundets verksamhet finansieras av en årsavgift som medlemskommunerna betalar för rening av sina invånares avloppsvatten.

Årsavgift

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige fastställer årligen den årsavgift som ska betalas av medlemskommunerna för att de ska få sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket.

Årsavgiften består av en personekvivalentavgift och en avgift som beror av mängden avloppsvatten man släpper till Käppalaverket. Det är sedan upp till varje kommun att bestämma VA-avgiften, det vill säga den som varje hushåll betalar för att få dricksvatten och sitt avloppsvatten omhändertaget.

Omsättning

Cirka 223 MSEK (år 2017).

Mängd renat avloppsvatten samt resursutvinning

Under 2017 renade Käppalaförbundet 53 miljoner kubikmeter avloppsvatten. 4,2 miljoner Nm3 fordonsgas levererades till SL. Cirka 29 000 ton avvattnat slam producerades.

Årsredovisning och budget

Till höger på sidan kan du ladda ner vår senaste årsredovisning och budget.

Om du vill beställa tryckta exemplar av årsredovisningen är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se.

 

Mer information