Parkering för anställda

Parkering för anställda

Om projektet

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor i vårt nya verksamhetstillstånd. Med en uppgraderad reningsprocess minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner. Samtidigt som vi uppgraderar Käppalaverket kommer vi också att bygga om våra verksamhetslokaler.

Under ombyggnadsperioden behöver Käppalaförbundet använda det egna området, bland annat ytan för nuvarande personalparkering, till entreprenörsetableringar varför det är nödvändigt med en personalparkering utanför området.

Vi bygger därför en ny parkering för Käppalaförbundets anställda vid Södra Kungsvägen, öster om Käppalaverket. Förbundet hyr marken av Bonver och har fått bygglov och marklov av Lidingö stad.

När ombyggnaderna av Käppalaverket och våra verksamhetslokaler är klara kommer ytan där parkeringen byggs att återställas.

Tidplan

Byggnationen beräknas pågå från mars till sommaren 2022. 

Arbetet kommer att utföras under vardagar 07.00-19.00 måndag-onsdag, 07.00-16.00 torsdag och 07.00-13.00 på fredagar.

På gång just nu

Arbeten med att ta bort en del av berget där den nya parkeringen för anställda byggs pågår till mitten av juni.

I stället för att spränga har Käppalaförbundet valt en skonsammare metod där man lossar berget genom borrning och vajersågning samt hydraulspräckning, en vibrationsfri borrteknik för bergspräckning. När borrningen pågår ger det upphov till bullerstörningar i närområdet. 

Ett ökat antal transporter i samband med bortforsling av massor kan tidvis ge upphov till buller.

Påverkan på omgivning

Ett område kommer att spärras av runt byggarbetsplatsen.

Träd kommer att fällas och växtlighet tas bort. Träd och växtlighet mellan parkering och närliggande bostäder kommer att behållas i så stor utsträckning som möjligt.

En viss mängd berg kommer att borras och spräckas bort. 

Arbetet kommer att innebära en del buller.

Framkomligheten på aktuell del av Södra Kungsvägen kommer tidvis att påverkas.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan