Bilden visar en biologisk reningsbassäng

Omställning till nytt verksamhetstillstånd

Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd innebär bland annat skärpta utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material. För att klara kraven måste Käppalaverkets reningsprocess bli ännu effektivare än i dag. Med anledning av detta kommer reningsverket att byggas om under de kommande åren.

Käppalaförbundet kommer under de närmaste sju åren att modifiera och uppgradera den nuvarande reningsprocessen för att klara de skärpta reningskraven och öka kapaciteten för att kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.

Grundidén är att arbeta vidare med Käppalaverkets befintliga reningsprocess och utveckla och komplettera den med beprövad och ny teknik – i en ny konfiguration. Det innebär bland annat att förbundet behåller dagens process utan att göra alltför stora ingrepp, men också håller dörren öppen för ny resurseffektiv teknik som inte är tillgänglig idag, men som det forskas om och som kan bli aktuell att införa i framtiden. 

Den uppgraderade reningsprocessen innebär en vinst för miljön. I framtiden kommer Käppalaverket att rena bort mer kväve, fosfor och organiskt material än i dag, trots ett ökat flöde in till verket. Tack vare kapacitetsökningen kan förbundet möta befolkningsökningen i medlemskommunerna och erbjuda en hållbar avloppslösning även i framtiden.

På gång

Just nu pågår projektering av arbetet, utifrån valet av systemlösning, så att reningen kan ske på ett så resurseffektivt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Samtliga av Käppalaverkets elva reningslinjer kommer att byggas om. Ombyggnationen innefattar även kringliggande system, så som ventilation och el. Den uppgraderade reningsprocessen innebär att nya byggnader tillkommer inom Käppalaverkets område.

Tidplan

Ombyggnationerna är planerade att starta 2021. Bygget kommer att ske i etapper och genomföras under drift. Käppalaverket kommer alltså att rena avloppsvatten precis som vanligt medan uppgraderingen pågår.

Den uppgraderade reningsprocessen kommer att tas i drift successivt för att möta de nya villkoren som börjar gälla 2026. Hela ombyggnationen är planerad att vara avslutad 2029.

Frågor och mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa till vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan