Bilden visar en del av en rötkammartopp

Inspektion och underhåll av rötkammare

Två av Käppalaförbundets rötkammare, benämns rötkammare 1 och 2, har varit i drift sedan 1969. Nu behöver inspektion och underhåll genomföras av dessa för att säkra en hållbar slamhantering och gasproduktion även i framtiden.

Om projektet

Käppalaförbundet har tömt ned och inspekterat den ena av de två äldre rötkamrarna som har varit i drift sedan 1969. Även den andra rötkammaren kommer att tas ur drift och inspekteras efter det att den första har renoverats och tagits i drift.

Kartan visar var Käppalaverkets rötkammare är placerade. Den röda kvadraten visar vilken som är rötkammare 1. Alla rötkammare är placerade under jord.

Vid Käppalaverket finns idag tre rötkammare där slam från reningen av avloppsvattnet rötas. Rötning innebär att mikroorganismer bryter ned slammets innehåll av organiska ämnen i en syrefri och varm miljö. Vid nedbrytningen bildas biogas som Käppalaförbundet uppgraderar till fordonsgas. Fordonsgasen säljer förbundet sedan till SL, som använder gasen som bränsle till sina bussar.

Två rötkammare måste alltid vara i drift för att allt slam ska kunna tas omhand. För att säkra rötningsprocessen har förbundet byggt en tredje rötkammare, som driftsattes i början av 2020. Med den tredje rötkammaren på plats finns det möjlighet att ta de äldre rötkamrarna ur drift, en i taget, för att inspektera och underhålla dem.

Bilden visar rötkamrarnas placering

 

Tidplan

Så här ser tid- och aktivitetsplanen ut:

Aktivitet

Tidsperiod

Underhåll av rötkammare 1

november 2021 - slutet av 2022 

Drifttagning av rötkammare 1

Början av 2023

Tömning, sanering och inspektion av rötkammare 2

mars - juni 2023

Underhåll av rötkammare 2

november 2023 - mars 2024

Drifttagning av rötkammare 2

mars - april 2024

Tidplanen kan komma att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

På gång just nu

  • Detaljprojekteringen påbörjades i februari 2021 och ska pågå fram till hösten 2021 varefter entreprenadarbeten startas upp vid årsskiftet 2021/2022.
  • Anbudsutvärdering genomförs under hösten 2021

Påverkan på omgivningen

Själva underhållsarbetet kan ge upphov till buller i ”normal” omfattning för byggnadsarbeten. Mycket av arbetet kommer att bedrivas under mark. Visst schaktarbete kommer att genomföras dagtid. Projektet kommer även leda till transporter av material till och från Käppalaverket.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Mer information om Käppalaförbundets biogasproduktion

Mer information om Käppalaförbundet slamhantering

Dela sidan