Bilden visar en del av en rötkammartopp

Inspektion och underhåll av rötkammare

Två av Käppalaförbundets rötkammare, benämns rötkammare 1 och 2, har varit i drift sedan 1969. Nu behöver inspektion och underhåll genomföras av dessa för att säkra en hållbar slamhantering och gasproduktion även i framtiden.

Om projektet

Käppalaförbundet har tömt ned och inspekterat den ena av de två äldre rötkamrarna som har varit i drift sedan 1969. Även den andra rötkammaren kommer framöver att tas ur drift och inspekteras på samma sätt. 

Kartan visar var Käppalaverkets rötkammare är placerade. Den röda kvadraten visar vilken som är rötkammare 1. Samtliga rötkammare är placerade under jord.

Vid Käppalaverket finns idag tre rötkammare där slam från reningen av avloppsvattnet rötas. Rötning innebär att mikroorganismer bryter ned slammets innehåll av organiska ämnen i en syrefri och varm miljö. Vid nedbrytningen bildas biogas som Käppalaförbundet uppgraderar till fordonsgas. Fordonsgasen säljer förbundet sedan till SL, som använder gasen som bränsle till sina bussar.

Två rötkammare måste alltid vara i drift för att allt slam ska kunna tas omhand. För att säkra rötningsprocessen har förbundet byggt en tredje rötkammare, som driftsattes i början av 2020. Med den tredje rötkammaren på plats finns det möjlighet att ta de äldre rötkamrarna ur drift, en i taget, för att inspektera och underhålla dem.

RK300.JPG

Tidplan

Så här ser tid- och aktivitetsplanen ut för rötkammare 1:

Aktivitet

Tidsperiod

Underhåll av rötkammare 1

November 2021 - mars 2023 

Drifttagning av rötkammare 1

Hösten 2023

Tidplanen kan komma att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

På gång just nu

Arbetet med renovering och underhåll av rötkammare 1 beräknas pågå till hösten 2023.

Påverkan på omgivningen

Själva underhållsarbetet kan ge upphov till buller i normal omfattning för byggnadsarbeten. Mycket av arbetet kommer att bedrivas under mark. Visst schaktarbete kommer att genomföras. Projektet kommer även att leda till transporter av material till och från Käppalaverket.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Mer information om Käppalaförbundets biogasproduktion

Mer information om Käppalaförbundet slamhantering

Dela sidan