Uppströmsarbete

Käppalaförbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder, så kallat uppströmsarbete, för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvatten som kommer in till avloppsreningsverket. Uppströmsarbetet handlar bland annat om att aktivt spåra källor till utsläpp av oönskade ämnen, att samla in information om kemikalieanvändning, svara på remisser, ta fram riktlinjer för olika branscher och att motivera både företag och privatpersoner att tänka på miljön.

Käppalaförbundets kretsloppsavdelning har regelbunden kontakt med verksamhetsutövare inom medlemskommunerna och ställer krav på att de ska ta prover på sitt processavloppsvatten. Provtagningsresultaten ger information om vilka ämnen och vilka halter av dessa ämnen som tillförs reningsverket. Det kan till exempel handla om kvicksilver, kadmium, krom och läkemedel. Informationen används för att identifiera punktkällor.

EnvoMap

Kartläggningen av utsläppen systematiseras i en lättöverskådlig databas, EnvoMap. EnvoMap är ett viktigt verktyg för att göra rätt prioriteringar och hitta de åtgärder som ger de mest positiva miljöeffekterna. Till exempel är det enkelt att se vilka miljöfarliga ämnen som normalt hanteras av olika branscher.

Råd och riktlinjer

En annan del av arbetet handlar om att underlätta för verksamhetsutövare att göra rätt. För detta ändamål har Käppalaförbundet tagit fram råd och riktlinjer för allt från fordonstvätt och tandvårdsverksamhet till rengöring av verkstadsgolv.

Käppalaförbundets riktlinjer för företag

Käppalaförbundet genomför även informationsinsatser riktade till hushåll. Kampanjerna har bland annat handlat om att minska mängden skräp och miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet. Idag är hushållen den största källan till de flesta föroreningar som kommer till Käppalaverket.

Miljötips till hushåll

Revaq

Det aktiva uppströmsarbetet är också en del av Käppalaförbundets Revaq-certifiering. Revaq är ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark, där uppströms roll är att minska andelen oönskade ämnen som kommer till reningsverket.

Käppalaförbundets arbete med slam

Person slänger tops i papperskorg

För hushåll

Tips på vad du ska tänka på i hemmet.
Tips till hushåll
Bil i biltvätt

För företag

Riktlinjer för verksamhetsutövare.
Information till företag
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier