Biogas

biogasbuss

På Käppalaverket utvinner vi biogas ur det slam som blir kvar efter reningsprocessen. Biogasen förädlas och används som fordonsbränsle till SL:s bussar.

Biogas är en förnyelsebar energikälla som utvinns ur biologiskt nedbrytbara ämnen. Sett ur ett miljöperspektiv räknas biogas som ett av de bästa energislag om finns. Den ger mycket energi och har minimal miljöpåverkan. Biogas har flera användningsområden. Den kan användas för att producera el och värme eller som ett miljöanpassat alternativ till bensin och diesel.

Sedan mitten av 2010 producerar vi fordongas av vår biogas. Gasen levereras enligt avtal till SL och räcker till att driva ungefär 100 bussar.

Så produceras biogas

När slammet har avskiljts från avloppsvattnets pumpas det in i rötkammaren. Rötningsprocessen är en flerstegsprocess där det organiska materialet i slammet (proteiner, kolhydrater och fetter) bryts ned av mikroorganismer. Nedbrytningsgraden av det organiska materialet uppgår till cirka 60 procent.

Rötningen sker i en syrefri miljö vid cirka 35 grader Celsius. Det vattenrika slammet centrifugeras innan rötning för att minska den hydrauliska belastningen på rötkammaren. På så vis ökar uppehållstiden i rötkammaren, som idag ligger på cirka tre veckor.

Under rötningsprocessen bildas biogas som består av ungefär två tredjedelar metan och en tredjedel koldioxid. Biogasen förädlas därefter till fordonsgaskvalitet i vår fordonsgasanläggning. I anläggningen höjs metanhalten till 97 procent. Den färdiga fordonsgasen levereras i rörledningar under mark till SL:s bussdepåer.

Fakta om Käppalaförbundets biogas

  • Årsproduktion 6,6 miljoner kubikmeter rågas
  • Käppalaverket har två rötkammare som var och en har en volym på 9000 kubikmeter. Båda är nedsprängda i berg
  • Rötningen sker vid cirka 35 graders värme
  • Biogasen (rågasen) innehåller cirka två tredjedelar metan och en tredjedel koldioxid, vid förädlingen till fordonsgas höjs metanhalten till 97 procent
  • Käppalaförbundets fordonsgasanläggning togs i drift 2010
  • Biogasen används som miljöanpassat bränsle i SL:s bussar. År 2007 slöt Käppalaförbundet och SL ett avtal om leverans av fordonsgas från Käppalaverket till SL:s bussar under åren 2010-2026
  • Fordonsgasen från Käppalaverket räcker till att driva ungefär 100 SL-bussar

Biogasens kretslopp

Bakgrund

Fordonsbränsle i stället för fjärrvärme

Under 2005 utredde Käppalaförbundet alternativa användningsområden för den biogas som produceras. Vi tittade på frågan ur två perspektiv - ekonomi och miljönytta. Vi hade tidigare, 2002, tillsammans med Lidingö stad och SL utrett möjligheten att använda gasen till bussar i trafik på Lidingö och Lidingö stads fordon. Vi hade också blivit kontaktade av såväl AGA som Fortum som visade intresse för vår gas. På eget initiativ hade vi även låtit utreda förutsättningarna för elproduktion. Utredningarna sammanställdes och de olika alternativen utvärderades i en rapport som blev klar i februari 2006.

De alternativ som utreddes var:

  1. Att fortsätta producera fjärrvärme, men med nya gaspannor
  2. Att producera fordonsbränsle
  3. Att producera kraftvärme (el + värme)

Utvärderingen visade att alternativ 2, fordonsbränsle, var det mest fördelaktiga alternativet, både ur ett ekonomiskt perspektiv och när det gällde miljönytta. Till höger på sidan hittar du utredningsrapporten i pdf-format.

Käppalaförbundets styrelse gav vid ett styrelsesammanträde i februari 2006 VD i uppdrag att vidareutveckla alternativ 2. Därefter gick vi ut med en förfrågan att hitta en köpare av gasen. I februari 2007 fick vi styrelsens uppdrag att under våren 2007 förhandla fram ett avtal med en av fyra intresserade köpare. Vi förhandlade med SL och slöt ett avtal med dem i juni 2007 om leverans av gas under åren 2010-2016. Fordonsgasen räcker till att driva omkring 100 SL-bussar. Genom att köra dessa bussar på biogas istället för diesel beräknas de fossila koldioxidutsläppen minska med cirka 9000 ton per år.

Käppalaförbundets och SL:s gemensamma vision är att biogasen ska ge stor samhällsnytta genom att den utnyttjas på ett ekonomiskt effektivt och miljöriktigt sätt. Genom att omvandla biogasen till fordonsgas skapas ett hållbart och kretsloppsanpassat sätt att tillvarata en förnyelsebar och högvärdig energiresurs.

Dokument