Frågor och svar om avloppsrening

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om avloppsrening och Käppalaförbundets verksamhet. Klicka på rubriken nedan så fälls frågorna ut.

Har du en fråga som du inte hittar svar på nedan är du välkommen att kontakta vår växel på 08-766 67 00 eller mejla till kappala@kappala.se.

Frågor och svar om avloppsrening

Varför renar vi avloppsvattnet?

I början var syftet att minska smittspridningen. Avloppsvatten är fullt av bakterier som kan sprida sjukdomar. Nu är också avloppsvattnets miljöpåverkan en faktor. Vi vill naturligtvis få bort skräp som inte ser trevligt ut om vi släpper ut det i havet, men framför allt vill vi inte släppa ut det organiska material och de växtnäringsämnen (fosfor och kväve) som avloppsvattnet innehåller eftersom de ämnen gör att det blir övergödning i hav och sjöar.

Vad kostar det att rena avloppsvattnet?

För hushåll är VA-avgiften 1–1,5 öre för 1 liter vatten. Kostnaden för rening av avloppsvattnet ingår med 20 procent. Att rena 10 liter avloppsvatten kostar alltså 2–3 öre. 

Hur mycket avloppsvatten behandlar Käppalaverket?

Genomsnittligt flöde genom verket är 7 badkar i sekunden. Detta motsvarar ungefär 50 miljoner kubikmeter, eller 50 miljarder liter, per år.

Vilket vatten hamnar i det allmänna avloppsnätet?

Avloppsvatten från hushåll i Käppalaförbundets medlemskommuner och delar av Järfälla kommun, samt avloppsvatten från skolor, sjukhus, kontor och industrier i medlemskommunerna.

Vissa industrier och fabriker som behandlar miljöfarliga ämnen, måste rena delar av sitt vatten innan det skickas till Käppalaverket.

Hur renar Käppalaverket avloppsvattnet?

Käppalaverkets funktioner är grovt indelade i mekanisk, kemisk och biologisk rening. Mekanisk rening innebär att skräpet silas genom ett galler eller sjunker till botten i stora bassänger. Vid kemisk rening blandas järnsulfat i vattnet så att fosforn klumpar ihop sig och sjunker till botten som slam. I den biologiska reningen härmar vi naturens sätt att rena vatten med bakterier som bryter ned organiska ämnen och inordnar dem i ett naturligt kretslopp. Vi ser dock till att skapa en så bra miljö för våra bakterier att reningen går mycket snabbare hos oss. Här kan du se hur reningen går till steg för steg.

Försvinner alla föroreningar?

Nej inte alla, men en stor del. Vi får bort sådant som fastnar i våra rensgaller, som papper och skräp, och sådant som kan brytas ner genom kemisk och biologisk rening, som organiskt material och växtnäringsämnen. Tyvärr innehåller avloppsvattnet fortfarande ämnen och föroreningar som vi inte rår på, som läkemedel och vissa kemikalier. Därför är det viktigt att vi alla ser till att inte slänga saker i avloppet som reningsverk inte kan få bort. Här kan du läsa mer om läkemedelsrester i avloppsvattnet.

Är vattnet drickbart när det kommer ut?

Nej. Vi producerar inte dricksvatten av avloppsvattnet, utan renar vattnet för att minimera påverkan på miljön. 

Hur lång tid tar reningen?

Det tar ungefär 1–2 dygn för avloppsvattnet att passera alla olika steg i Käppalaverket innan det släpps ut i Saltsjön mellan Lidingö och Nacka.

Vad gör man med det som blir kvar efter det att man har renat vattnet?

Produkterna som blir kvar efter reningsprocessen, förutom renat avloppsvatten, är slam, biogas och värme. Slammet återgår till kretsloppet som gödningsmedel på våra åkrar eller används som jord. Biogasen förädlas till fordonsgas och används som bränsle i SL:s bussar. Värmen utvinns ur det renade avloppsvattnet för fjärrvärmeproduktion och distribution i Gåshaga, Lidingö. 

Det renade avloppsvattnet släpps ut och återgår till vattnets kretslopp.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier