Verksamhetsutveckling

 • BOA Slutrapport

  BOA står för Biologisk behandling av Organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar. BOA-projektet siktar på två viktiga samhällsmål, dels att ta om hand vårt avfall på ett långsiktigt hållbart sätt, dels att öka produktionen av förnybara bränslen. Resultatet av etapp 1 ger en bra grund för det fortsatta arbetet att också genomföra åtgärder så att målen kan uppnås. Denna slutrapport bygger på fyra delrapporter samt fyra utredningar.
  BOA Slutrapport 
 • BOA - Delrapport behandling

  I denna rapport redovisas effekterna av att tillföra matavfall till Käppalaverket i de tre scenarierna som ingår i BOA-projektet.
  BOA - Delrapport behandling 
 • BOA - Delrapport insamling

  Resultatet av utredningen visar att de största mängderna insamlat matavfall uppnås i scenario 3, insamling av matavfall i kärl. Scenario 1 och 2 kan ur ett insamlingsperspektiv endast ses som ett komplement till scenario 3.
  BOA - Delrapport insamling 
 • BOA - Delrapport produkter

  Rapporten berör produkterna slam/biogödsel och biogas i 11 olika tänkta scenarier, där matavfall insamlat i SÖRAB:s regi antingen rötas separat eller tillsammans med avloppsslam (samrötning) i Käppalaverket. Utgångspunkterna har varit att studera de olika scenariernas påverkan på gas- och slamvolymer samt slamkvalitet och hur resultaten överensstämmer med bland annat lagar och certifieringsreglers krav på slam och biogödsel.
  BOA - Delrapport produkter 
 • BOA - Delrapport transporter

  Rapporten berör transport av matavfall i tre olika tänkta scenarier och beskriver bland annat eventuell påverkan på de kommunala spillvattennäten, Käppalatunneln, arbetsmiljön och miljön samt de juridiska ansvarsgränserna i de olika scenarierna.
  BOA - Delrapport transporter 
 • Examensarbete om BOA

  Mikael Asperö Lind, KTH, genomförde ett examensarbete, "Biologisk behandling av matavfall med matavfallskvarn - En systemanalys", för att kunna jämföra BOA-projektets scenarier ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Klicka på länken nedan för att läsa examensarbetet.
  Examensarbete om BOA 
Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier