Verksamhetsutveckling

 • BOA Slutrapport

  BOA står för Biologisk behandling av Organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar. BOA-projektet siktar på två viktiga samhällsmål, dels att ta om hand vårt avfall på ett långsiktigt hållbart sätt, dels att öka produktionen av förnybara bränslen. Resultatet av etapp 1 ger en bra grund för det fortsatta arbetet att också genomföra åtgärder så att målen kan uppnås. Denna slutrapport bygger på fyra delrapporter samt fyra utredningar.
  BOA Slutrapport 
 • BOA - Delrapport behandling

  I denna rapport redovisas effekterna av att tillföra matavfall till Käppalaverket i de tre scenarierna som ingår i BOA-projektet.
  BOA - Delrapport behandling 
 • BOA - Delrapport insamling

  Resultatet av utredningen visar att de största mängderna insamlat matavfall uppnås i scenario 3, insamling av matavfall i kärl. Scenario 1 och 2 kan ur ett insamlingsperspektiv endast ses som ett komplement till scenario 3.
  BOA - Delrapport insamling 
 • BOA - Delrapport produkter

  Rapporten berör produkterna slam/biogödsel och biogas i 11 olika tänkta scenarier, där matavfall insamlat i SÖRAB:s regi antingen rötas separat eller tillsammans med avloppsslam (samrötning) i Käppalaverket. Utgångspunkterna har varit att studera de olika scenariernas påverkan på gas- och slamvolymer samt slamkvalitet och hur resultaten överensstämmer med bland annat lagar och certifieringsreglers krav på slam och biogödsel.
  BOA - Delrapport produkter 
 • BOA - Delrapport transporter

  Rapporten berör transport av matavfall i tre olika tänkta scenarier och beskriver bland annat eventuell påverkan på de kommunala spillvattennäten, Käppalatunneln, arbetsmiljön och miljön samt de juridiska ansvarsgränserna i de olika scenarierna.
  BOA - Delrapport transporter 
 • Examensarbete om BOA

  Mikael Asperö Lind, KTH, genomförde ett examensarbete, "Biologisk behandling av matavfall med matavfallskvarn - En systemanalys", för att kunna jämföra BOA-projektets scenarier ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Klicka på länken nedan för att läsa examensarbetet.
  Examensarbete om BOA 
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier