Processutveckling

 • Effects of recirculation in a three-tank pilot-scale system for pharmaceutical removal with powdered activated carbon

  Läkemedelsrester kan inte renas bort i avloppsreningsverk utan följer istället med det renade vattnet ut i vattendrag där de kan påverka vattenmiljön negativt. 2015 genomfördes en studie om läkemedelsrening på flera avloppsreningsverk, där Käppalaverket var ett. Ett hundratal olika substanser analyserades och två olika reningstekniker testades: ozonering och aktivt kol. I tre olika forskningsrapporter redovisas resultaten av testerna. (Del 3 av 3)
  Effects of recirculation in a three-tank pilot-scale system for pharmaceutical removal with powdered activated carbon 
 • Pilot-scale removal of pharmaceuticals in municipal wastewater

  Läkemedelsrester kan inte renas bort i avloppsreningsverk utan följer istället med det renade vattnet ut i vattendrag där de kan påverka vattenmiljön negativt. 2015 genomfördes en studie om läkemedelsrening på flera avloppsreningsverk, där Käppalaverket var ett. Ett hundratal olika substanser analyserades och två olika reningstekniker testades: ozonering och aktivt kol. I tre olika forskningsrapporter redovisas resultaten av testerna. (Del 2 av 3)
  Pilot-scale removal of pharmaceuticals in municipal wastewater 
 • Removal of pharmaceuticals and unspecified contaminants in sewage treatment effluents by activated carbon filtration and ozonation

  Läkemedelsrester kan inte renas bort i avloppsreningsverk utan följer istället med det renade vattnet ut i vattendrag där de kan påverka vattenmiljön negativt. 2015 genomfördes en studie om läkemedelsrening på flera avloppsreningsverk, där Käppalaverket var ett. Ett hundratal olika substanser analyserades och två olika reningstekniker testades: ozonering och aktivt kol. I tre olika forskningsrapporter redovisas resultaten av testerna. (Del 1 av 3)
  Removal of pharmaceuticals and unspecified contaminants in sewage treatment effluents by activated carbon filtration and ozonation 
 • Fullskaleförsök med ammoniumåterkoppling

  Käppalaverket har, tillsammans med Henrikdals reningsverk och Himmerfjärdsverket, deltagit i ett fullskaleförsök med ammoniumåterkoppling för att optimera kväveavskiljningen och spara energi. Denna artikel presenterar försökets resultat och slutsatser. Artikeln är publicerad i Water Science & Technology.
  Lessons learnt from evaluating full-scale ammonium feedback control in three large wastewater treatment plants 
 • Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan

  Slutrapport från del 1 av SIMFRAM-projektet. Det redovisar Käppalaförbundets arbete med att undersöka hur skärpta reningskrav inverkar på andra miljöfaktorer än bara övergödning. Projektet startade som en idé från Käppalaförbundets sida i samband med att vi drog igång arbetet med nytt verksamhetstillstånd. För skarpa krav vad gäller rening av fosfor och kväve kan faktiskt vara negativt för miljön eftersom insatsvaror som el och kemikalier ökar kraftigt.
  Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan 
 • Examensarbete: Temperature optimization of anaerobic digestion at the Käppala Waste Water Treatment Plant

  Sofia Bramstedt har som examensarbete till civilingenjörsutbildningen i Industriell och miljöinriktad bioteknologi, KTH, undersökt den optimala temperaturen för Käppalaverkets anaeroba rötningsprocess med avseende på ekonomi, miljöpåverkan, processtabilitet och säsongspåverkan.
  Temperature optimization of anaerobic digestion at the Käppala Waste Water Treatment Plant 
 • Förkommersiell innovationsupphandling av kvicksilverfri COD-analys

  Denna förkommersiella upphandling startades med målet att identifiera, utveckla och validera en kommersialiserbar analysmetod som ska vara kvicksilverfri och jämförbar med CODcr samt gärna dikromatfri.
  Förkommersiell innovationsupphandling av kvicksilverfri COD-analys 
 • The development of aCurve

  Presentation på konferensen ”New Developments in IT & Water Conference” i Rotterdam den 8-10 februari 2015. Handlar om Käppalaförbundets system för analys av processdata, aCurve, och den metod (agil systemutveckling) som användes för att utveckla det. Av A Thunberg, M Medoc och J Bäckman.
  The development of aCurve - a Rich Internet Application for process analysis at Käppala WWTP 
 • Modelling the effect of more stringent discharge limits on the carbon footprint at Käppala WWTP

  Presentation på Nordiwa-konferens oktober 2013 som beskriver hur Käppalaverket har modellerats med BSM2 för att beräkna koldioxidfotavtrycket med nuvarande och skärpta reningskrav. Det framgår att skärpta reningskrav kommer att öka utsläppen av växthusgaser och kan på så sätt hamna i konflikt med andra miljömål.
  Modelling the effect of more stringent discharge limits on the carbon footprint at Käppala WWTP 590 KB
 • How to Expand Your Plant Without Increasing Your Footprint – A Case Study at Käppala WWTP

  I det här konferensbidraget till IWA:s konferens Large Wastewater Treatment Plants i Budapest 2011 presenteras möjliga tekniklösningar för hur Käppalaverket kan byggas om med skärpta fosfor- och kvävereningskrav.
  How to Expand Your Plant Without Increasing Your Footprint – A Case Study at Käppala WWTP 291 KB
 • Increased load and more stringent discharge limits – A case study

  I det här konferensbidraget till IWA:s nordiska avloppskonferens 2011 presenteras möjliga tekniklösningar för hur Käppalaverket kan byggas om med skärpta fosfor- och kvävereningskrav.
  Increased load and more stringent discharge limits – A case study 267 KB
 • Examensarbete: Modellering av koldioxidavtrycket för Käppalaverket med en framtida processlösning utformad för skärpta reningskrav

  Stefan Erikstam har som examensarbete till civilingenjörsutbildningen i Miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet, modellerat Käppalaverkets koldioxidavtryck med nuvarande och skärpta reningskrav i en utvidgad modell av BSM2 (Benchmark Simulation Model no. 2). Modelleringen visar att lägre utsläpp av kväve till Östersjön kan inverka kraftigt på reningsverkets koldioxidavtryck då andra processlösningar som är mer energikrävande måste införas.
  Examensarbete: Modellering av koldioxidavtrycket för Käppalaverket med en framtida processlösning utformad för skärpta reningskrav 1 MB
 • Re-digestion of municipal sludge by using advanced oxidation

  In this paper the effects of advanced oxidation process (AOP) on the digested sludge have been investigated with the intent to find the potential of further stabilization and increased gas production. The results show that the digested sludge can be digested once again after AOP-treatment and increase the gas production and solids reduction even further. Two laboratory tests are presented and discussed and a cost-benefit analysis is performed to evaluate the usefulness of a full-scale implementation of the strategy. – by Andreas Thunberg and Malena Göransson, Kappala Association, 2012. The paper was presented at the IWA World Water Exhibition & Congress in Busan, South Korea.
  Re-digestion of municipal sludge by using advanced oxidation 190 kB
 • Oxidativ förbehandling av mesofilt rötat slam för ökad biogasproduktion

  Syftet med examensarbetet var att utreda möjligheten att utnyttja den kemiska konditioneringsmetoden KemiCond ® som förbehandlingsmetod för ökad biogasproduktion. En överslagsberäkning har utförts för en möjlig processutformning för drift i full skala. Här framgår då att den största vinsten, förutom den ökade biogasproduktionen, ligger i en minskad kemikalieanvändning om endast en delström av det uppkomna slammet behöver KemiCondbehandlas. - skrivet av Malena Göransson, Kungliga Tekniska högskolan, 2012.
  Oxidativ förbehandling av mesofilt rötat slam för ökad biogasproduktion 6,6 MB
 • Examensarbete om lustgasavgång från biosteget

  Kravet på en effektivare reningsprocess härstämmar från ökade krav på reningsverket och en ökad belastning. I och med dessa krav har allt fler reningsverk infört biologisk kväve- och fosforrening. Ett problem med den biologiska reningen är att det bildas lustgas, som är en kraftig växthusgas. Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket lustgas Käppalaverket släpper ut per år och om utsläppen beror på hur luftningen till processen styrs. - av Ulrika Carlsson, Uppsala universitet, 2012
  Avgång av lustgas från luftningsprocessen på Käppalaverket 1 Mb
 • Examensarbete om luftflödesstyrning

  På Käppalaverket står luftningen av de biologiska bassängerna för omkring en femtedel av verkets totala elenergiförbrukning. Denna studie visade att en energibesparing skulle kunna erhållas om luftflödets variation reduceras. Två strategier utvärderades i vilka luftflödet respektive syrehalten hölls så konstant som möjligt. - av Åsa Nordenborg, Uppsala universitet, 2011
  Luftflödesstyrning på Käppalaverket 
 • Energy optimization of the aeration process

  In an attempt at making Käppala wastewater treatment plant more energy efficient a full-scale optimization experiment of the dissolved oxygen (DO) control in the aerobic tanks have been performed. - By Andreas Thunberg, Anna Maria Sundin, Käppala Association and Bengt Carlsson, Department of Information Technology, Uppsala University.
  Energy optimization of the aeration process 
 • Utveckling av ett prognosverktyg för Käppalaverkets gasproduktion

  Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheterna till ett framtida prognosverktyg avseende bland annat på prediktionshorisont, nyckelparametrar och huruvida det skulle gå att styra processen för en jämnare gasproduktion. Till prognosverktyget har både fysikaliska och empiriska modeller undersökts. - av Katarina Norén, Uppsala universitet, 2009
  Utveckling av ett prognosverktyg för Käppalaverkets gasproduktion 
 • Slamavvattning med Kemicond och hydrauliska kolvpressar på Käppalaverket

  Käppalaverket har utvecklat en ny slamavvattningsmetod med mycket goda resultat avseende torrhalten (TS-halt) i slammet. Genom att öka TS-halten kan kostnaderna för omhändertagandet av slammet reduceras. Metoden har ökat TS-halten i det avvattnade slammet från 19 % till 40 % sett som årsmedelvärde. I denna artikel redovisas resultat från laboratorieförsök och fullskaledrift tillsammans med de ekonomiska aspekterna kring metoden. - av Andreas Thunberg, Käppalaförbundet, publicerad i VATTEN 66:165–171
  Slamavvattning med Kemicond och hydrauliska kolvpressar på Käppalaverket 
 • Optimizing sludge dewatering by using the Kemicond process with the Bucher hydraulic filter press

  Kappala wastewater treatment plant has developed a new method for sludge dewatering with good results regarding dry solids (DS), thereby reducing hauling costs. The method has increased the DS concentration from 19 % to 42 % and reduced sludge volumes by more than 50 %. The method also functions as a potent pathogen and odor control improving working conditions at the plant and facilitates farmland use of the sludge. - by Andreas Thunberg, Käppala Association, 2010
  Optimizing sludge dewatering by using the Kemicond process with the Bucher hydraulic filter press 
 • Optimization of the biogas production at Käppala WWTP

  The purpose of this thesis is to evaluate the capacity of two different equipments in two projects with the aim to optimize the biogas production. Käppala association signed a contract with the bus company of Stockholm city, SL. In 2010 the biogas produced at the plant is going to be bought by SL. The project of selling the biogas as a vehicle gas increases the interest of increasing the biogas production. This could be done by process optimizing and through collecting external organic waste. - by Astrid du Petit Thouars, 2007
  Optimization of the biogas production at Käppala WWTP 
 • Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet

  Käppalaverket drev under år 2004-2005 ett projekt med syftet att kartlägga rötningskapaciteten i den befintliga anläggningen där primär och överskottsslam behandlas i två rötkammare. Syftet med detta examensarbete, som är en del av kartläggningsprojektet, var att karakterisera Käppalaverkets nuvarande rötningsprocess och undersöka processens kapacitet att behandla organiskt avfall i form av restaurangavfall och vattenverksslam. - av Niklas Leksell, augusti 2005
  Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet 
 • Increase of biogas production at Käppala WWTP

  Biogas is a natural product of anaerobic digestion process that can be used to partly substitute fossil fuels usage as electricity, vehicle fuel and heating source. One of the raw materials used for control biogas production is the sludge from wastewater treatment plant that is digested inside the reactors in oxygen free conditions. This master thesis was focused on improving biogas production at Käppala wastewater treatment plant. - by Agnieszka Drawnel, 2008
  Increase of biogas production at Käppala WWTP 
 • Energieffektivisering av luftningssteget

  Som ett led i att göra avloppsreningsverket Käppalaverket mer energieffektivt har detta examensarbete utvärderat möjligheterna att minska elenergiförbrukningen i den kostsamma luftningen i biosteget. - av Andreas Thunberg, 2007
  Energieffektivisering av luftningssteget på Käppalaverket 
 • Disintegration of sludge

  In recent years there has been an increasing interest in optimizing the anaerobic digestion at wastewater treatment plants since the energy produced in the biogas has become more valuable and the cost for sludge disposal more expensive. The gas production at Käppala has increased by 50% since 2001. - by Anna Maria Sundin, Käppalaförbundet, 2008
  Disintegration of sludge – a way of optimizing anaerobic digestion 
 • Evaluation and development of the Kemicond-process

  The Kemicond process, a new method for sludge conditioning and dewatering has been developed by Kemira, and has been licensed in 2003. In the period from June 2003 till March 2004 Kemira performed several pilot scale tests at Käppala WWTP investigating how different settings and dosages of chemicals influence the Kemicond process. In order to evaluate previous experimental results and to investigate how variable sludge properties, both due to yearly fluctuations and due to different operation of the plant, influenced Kemicond efficiency this project was started. - by Aleksandra Nikolic and Ingemar Karlsson, Kemira, 2005
  Evaluation and development of the Kemicond-process at Käppala wastewater treatment plant 
 • Bio-P-processen: Frågor och svar

  I och med att många reningsverk byggdes ut för biologisk kväverening på 80-talet byggdes många av dem samtidigt om för att kunna drivas med biologisk fosforrening. VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) har under drygt 10 års tid bedrivit forskning kring bio-P-processen och har varit en drivande part vid implementeringen av bio-P-processen på svenska reningsverk. - av Anna Maria Borglund, Käppalaförbundet, 2004
  Bio-P-processen: Frågor och svar 
 • Biologisk fosforrening i Sverige

  I och med att många reningsverk byggdes ut för biologisk kväverening på 80-talet byggdes många av dem samtidigt om för att kunna drivas med biologisk fosforrening. VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) har under drygt 10 års tid bedrivit forskning kring bio-P-processen och har varit en drivande part vid implementeringen av bio-P-processen på svenska reningsverk. - av Anna Maria Borglund, Käppalaförbundet, 2004
  Biologisk fosforrening i Sverige – Erfarenhetsutbyte i nätverk 
 • Drifterfarenheter av bio-P i Sverige

  I detta föredrag presenteras resultat och erfarenheter från bio-P-drift vid två svenska reningsverk, Öresundsverket i Helsingborg och Käppalaverket på Lidingö. - av Anna Maria Borglund, Käppalaförbundet och Lars-Erik Jönsson, Helsingborgs VA-verk, 2003
  Drifterfarenheter av bio-P i Sverige 
 • Studie av kombinerad kemisk- och biologisk fosforrening

  Sedan februari 2001 drivs halva reningsverket med biologisk fosforrening. I perioder har utgående fosforhalter varit mycket låga från biostegen i denna del och en hypotes var att detta är resultatet av en kombinerad kemisk och biologisk fosforrening. Syftet med detta examensarbete var att utreda omständigheterna kring fosforreningen i dessa block. För att göra detta gjordes en omfattande massbalansundersökning av fosfor och järn över reningsverket. - av Anna Maria Borglund, Uppsala tekniska högskola, 2003
  Studie av kombinerad kemisk- och biologisk fosforrening på Käppalaverket 
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier