Uppströmsrapporter

Här presenteras de senaste rapporterna som Kretsloppsavdelningen gör för att kontrollera och förbättra det inkommande avloppsvattnets kvalitet.

Kretsloppsavdelningen förebygger utsläpp av miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet genom att exempelvis ge information till och delta i tillsyn av anslutna verksamheter. Käppalaförbundet granskar processer i industrier samt kontrollerar processkemikalier, kemikaliehantering och annat som kan påverka innehållet i processavloppsvattnet. Utöver detta bevakas resultaten från industriernas egen utsläppskontroll.

Om vi upptäcker föroreningar av olika slag i exempelvis inkommande vatten till avloppsreningsverket eller i slam från avloppsreningsverket, kan vi spåra föroreningen med olika metoder för att fastställa var den kommer ifrån.  

 • Tandvårdsverksamheternas bidrag av silver och kvicksilver till Käppalaverket

  Hantering av amalgam resulterar ofta i att kvicksilver och silver hamnar i avloppet och dels blir kvar i avloppsrören vid tandvårdsmottagningar, dels följer med avloppsvattnet till avloppsreningsverken. Tandvårdsverksamheterna uppskattas stå för närmre 30 % av totalt inkommande kvicksilver och 3 % av silvret till Käppalaverket. I det här projektet samlades analysdata in från ett flertal tandvårdskliniker för att göra nya uppskattningar av andelen silver och kvicksilver som härrör från tandvården. Resultaten visade att det gamla schablonvärdet är för högt för att representera dagsläget och ligger istället runt 1,5 g kvicksilver per behandlingsstol och år. Detta medför att andelen kvicksilver och silver som härrör från gamla sediment i anslutning till tandläkarkliniker istället är högre än vad som tidigare uppskattats. Rapporten är skriven av Angelica Andreasson, miljöingenjör på Käppalaförbundet.
  Tandvårdsverksamheternas  262 kb
 • Towards assessment of chemical and ecological status of recipient water from the Käppala wastewater treatment plant

  Europeiska unionens (EU) ramdirektiv för vatten (WFD) (2000/60/EG) syftar till att skydda alla vatten, inklusive ytvatten (hav, sjöar, bäckar och floder) och grundvatten, och att uppnå "god ekologisk och kemisk status "för alla vatten. För övervakning av kemisk status för ytvatten finns det 45 "prioriterade ämnen" som farliga ämnen som ska fastställas i vattendirektivet (2000/60/EG; WFD). Enligt den svenska miljöbalken måste varje miljöfarlig verksamhet, som exempelvis Käppalaverket, vara säker på att de inte bidrar till att miljökvalitetsnormer överskrids i deras vattenrecipient. Denna studie syftade till att samla in prover av Käppalaverkets utgående vatten for identifiera de 76 ämnen (prioriterad och speciellt) och jämföra deras koncentration med miljökvalitetsnormer gränsvärde. Sedan utvärdera hur dessa koncentrationer kan påverka verkets vattenrecipient. Rapport skriven av: Leila Khosravani, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry ACES, Stockholms universitet. Uppsatsen är på engelska.
  Towards assessment of chemical and ecological status of recipient water from the Käppala wastewater treatment plant 8,6 mb
 • Are organhalogen compounds in backwash water from swimming pool facilities treatable?

  De filter som rengör poolvattnet i simhallar backspolas (rengörs) regelbundet. Backspolvattnet skickas ofta direkt till spillvattennätet och hamnar på så sätt i avloppsreningsverken. Backspolvattnet innehåller ofta halogenerade organiska föroreningar, som kan vara miljöfarliga och påverka människors hälsa negativt. Denna mastersuppsats har till syfte att undersöka om det är möjligt att rena backspolvattnet redan vid badanläggningen, innan det hamnar i spillvattennätet. Examensarbete utfört av: Emma-Helena Ericsson, Energi och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. Uppsatsen är på engelska.
  Are organhalogen compounds in backwash water from swimming pool facilities treatable? 4,3 mb
 • Silver och antimon från fordonstvättar

  Käppalaförbundet har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall undersökt silver- och antimonhalter från fordonstvättar i upptagningsområdet. Undersökningen visar att fordonstvättar bidrar med cirka 0.1 % av allt silver och 3-4 % av allt antimonmängden i Käppalaförbundets slam. Rapporten är skriven av Marcus Frenzel, miljöingenjör på Käppalaförbundet.
  Silver och antimon från fordonstvättar 816 kB
 • Föroreningar i tvätteriprocessvatten

  En källa som misstänks bidra till utsläppen av oönskade ämnen är professionella tvätterier. Syftet med det här examensarbetet är att få en fördjupad kunskap om sammansättningen av tvätteriprocessvatten och effekten det har på kvaliteten av inkommande avloppsvatten till Käppalaförbundet. Ett tvätteri valdes ut för provtagning och prover analyserades med avseende på metaller, fosfor, nitrifikationshämning, mikroplast och skadliga organiska föreningar. Examensarbete utfört av: Angelica Andreasson, Teknisk kemi, Kungliga Tekniska Högskolan
  Föroreningar i tvätteriprocessvatten 9,5 MB
 • Klororganiska ämnen i utgående badvatten

  Klororganiska föreningar bildas i badvatten genom reaktionen mellan desinfektionsmedlet, som oftast består utav klor, och det organiska materialet såsom svett, urin eller hudlotion. En vanligt förekommande förening som bildas utifrån denna reaktion är halogenerade syror. Då tidigare studier visar på att halogenerade syror orsakat negativa effekter i den akvatiska miljön så var det av stort intresse att utöka kunskapen om just dessa typer av föreningar och även hur stora halter det kan röra sig om. I denna studie analyserades sju halogenerade syror i badvatten som kommer ifrån sex simhallar vars backspolade utgående vatten renas i Käppalaverket innan utsläpp till Östersjön. Resultaten visar på att halogenerade syror var detekterade i vatten från alla sex simhallar samt även i det renade vatten som släpps ut i Östersjön. Examensarbete utfört av: Jessica Nyström, Masterexamen i miljökemi, Stockholms Universitet
  Klororganiska ämnen i utgående badvatten 
 • Towards a bluer exploitation

  Uppströmsavdelning är mottagare av planärenden från de kommuner som är anslutna till Käppalaförbundet. Syftet är att förbundet ska ha möjlighet att yttra sig gällande de planer som kan påverka anläggningen eller kvalitén på inkommande avloppsvatten. Frågan om kommunernas planprocess var rätt forum för dessa yttranden väcktes och därav utfördes ett examensarbete för att kartlägga Uppströmsavdelningens yttranden samt föreslå andra lämpliga forum för dessa.
  Towards a bluer exploitation 
 • Sammanställning av fordonstvättar 2015-2016

  Denna sammanställning är gjord för att ta reda på hur väl fordonstvättar inom Käppalaförbundets och Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde uppfyller utsläppskraven för metaller, samt hur mycket av de totala metallmängderna som de C-klassade fordonstvättarna bidrar med i avloppsslammet.
  Sammanställning av fordonstvättar 2015-2016 
 • Kartläggning av källor till utsläpp av mikroplaster från verksamheter inom Käppalaförbundets område

  Mikroplaster är små fragment, fibrer eller granuler av plast som vanligtvis definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm och större än 100 nm i diameter. Förekomst av mikroplast är ett stort miljöproblem då de visat sig ge skadliga effekter på vattenlevande organismer. Avloppsreningsverk har pekats ut som en spridningsväg av mikroplast till miljön. I denna studie har en kartläggning gjorts av vilka verksamheter inom Käppalaförbundets upptagningsområde som kan vara källor till utsläpp av mikroplaster till spillvattennätet. Denna studie inkluderar även en diskussion om lämplig analysmetod för att kvantifiera mängden mikroplast. Examensarbete utfört av: Frida Jeppsson, högskoleingenjörsexamen i kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
  Kartläggning av källor till utsläpp av mikroplaster från verksamheter inom Käppalaförbundets upptagningsområde 
 • Läkemedel från källa till utlopp - en jämförelse mellan Karolinska universitetssjukhuset och Käppalaverket

  Under hösten 2015 kontaktades Käppalaförbundet av Karolinska Universitetssjukhuset, som planerade att analysera läkemedel i sitt utgående avloppsvatten i Solna. Käppalaverket skulle då samtidigt kunna analysera sitt inkommande avloppsvatten, utgående renat avloppsvatten samt avvattnat slam för att få en bild av vilka läkemedelssubstanser som förekommer i avloppsvattnet från sjukhuset och jämföra dem med halterna in till Käppalaverket. I denna rapport beskrivs resultat och slutsatser av provtagningen. Rapporten är skriven av Marcus Frenzel, miljöingenjör på Käppalaförbundet.
  Läkemedel från källa till utlopp 
 • Kopparhalter i Käppalaverkets slam

  Sedan flera år har Käppalaförbundet arbetat med att utreda sina förhöjda kopparhalter i slam. Denna studie syftar till att vidareutforska kopparproblematiken. Genom en litteraturstudie granskades Käppalaförbundets tidigare arbete, vårt nät och anläggning samt hur kopparhalten hos Käppalaverket förhåller sig jämfört med andra reningsverk i Sverige. Studien visar att kopparbidraget varierar mellan kommunerna, bland annat beroende på variationer i deras flöde och antalet anslutna personer. Kopparhalterna i inkommande vatten, utgående vatten och slam skiljer sig också hos Käppalaverket jämfört med andra reningsverk i Sverige. Rapporten är skriven av Jennie Amneklev, miljöingenjör på Käppalaförbundet.
  Kopparhalter i Käppalaverkets slam 
 • Kan förändrat beteende minska förekomsten av organiska och oorganiska ämnen i hushållsspillvattnet?

  Rapportens syfte är att utreda vilka organiska och oorganiska ämnen som riskerar att hamna i hushållsspillvattnet, samt vilka av dessa ämnen som tros vara beteendestyrda och bör prioriteras i framtida informationsåtgärder riktade mot hushållen. Examensarbete utfört av: Peter Karlsson, Miljö- och VA-teknik, Yrkeshögskola VBU.
  Kan förändrat beteende minska förekomsten av organiska och oorganiska ämnen i hushållsspillvattnet? 
 • Utredning av orsaker till ökande kopparhalt i Käppalaverkets slam

  Sedan flera år har Käppala förhållandevis hög kopparhalt i slammet. Sedan tidigare har bedömningen att den mesta kopparen kommer från hushåll, och därför har detta exjobb fokuserat på dricksvattnets påverkan på kopparrör i fastigheter. Vattenkvaliteten skiljer sig något mellan Görvälnverket och Stockholm Vattens två vattenverk, men den skillnaden kan inte ensamt förklara att Käppala har mer koppar i slammet. Slutsatsen är att det är andra faktorer som också spelar in. Examensarbete utfört av: Tomas Eklund, Kungliga Tekniska Högskolan.
  Utredning av orsaker till ökande kopparhalt i Käppalaverkets slam 4,5 MB
 • Utvärdering av riktlinjer för hantering av golvskurvatten - en kartläggning av tungmetallflöden och reningstekniker

  Tungmetallflöden från diffusa utsläppskällor i Käppalaverkets upptagningsområde förhindrar att växtnäring i producerat slam kan nyttjas i önskad mängd på åkermark. För att ta reda på golvskurvattnets påverkan på slamanvändningen och exponeringsriskerna genomfördes en substansflödesanalys, i vilken tungmetallflöden och -lager i Käppalaverkets upptagningsområde identifierades och kvantifierades. Examensarbete utfört av: Sofia Spaak, industriell miljöteknik, Linköpings Universitet.
  Utvärdering av riktlinjer för hantering av golvskurvatten - en kartläggning av tungmetallflöden och reningstekniker 
 • Kvantifiering och karaktärisering av fibrer som lossnar vid tvätt av vanligt förekommande syntetmaterial

  Mikroplaster ackumuleras i marina miljöer och tas upp av en mängd vattenlevande organismer. Eftersom antalet mikroplaster generellt är högre i marina miljöer kring städer samt huvudsakligen består av syntetiska fibrer, misstänks avloppsreningsverk utgöra en betydande spridningsväg. I denna studie undersöks utsläpp av fibrer från maskintvätt av polyester- och polyamidkläder. Resultaten visar att antalet fibrer som släpper minskar från första till fjärde tvätten. Detta tyder bland annat på att tvätt av helt nya kläder kan stå för en betydande del av utsläppen. Examensarbete utfört av: Amanda Folkö, Magisterexamen i miljö- och hälsoskydd, Stockholms Universitet.
  Kvantifiering och karaktärisering av fibrer som lossnar vid tvätt av vanligt förekommande syntetmaterial 1,1 MB
 • Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid Käppala reningsverk

  Målet med studien var att kvantifiera mängden mikroplaster som kommer in i respektive släpps ut från Käppalaverket. För att kunna kvantifiera mängden mikroplaster har ett annat mål med studien varit att utveckla separationsmetoder för mikroplaster från organiskt material och övriga partiklar och ämnen i avloppsvattnet. Examensarbete utfört av: Rebecka Pergel, Kungliga Tekniska Högskolan inom Kemiteknik
  Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid Käppala reningsverk 1,1 MB
 • Spårning av kadmium i Nacka kommuns spillvattennät

  Syftet i denna studie har varit att ge klarhet i vilka verksamheter eller områden i Nacka kommun som ger de största bidragen av kadmium till Käppalaverket och Stockholm Vattens avloppsreningsverk i Henriksdal genom att provta vatten, biohud och sediment i Nackas spillvattennät. Examensarbete utfört av: Yohanna Fissihaie, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms Universitet.
  Spårning av kadmium i Nacka kommuns spillvattennät 7,33 MB
 • Sammanfattning av utsläpp från tvättar för spårbundna fordon 2012-2013

  Resultaten visade att tågtvättarnas samlade metallutsläpp ligger på en mycket låg nivå jämfört med det inkommande avloppsvattnet till reningsverken och metallinnehållet i slammet, oftast i storleksordningen 0,01% eller mindre.
  Sammanfattning av utsläpp från tvättar för spårbundna fordon 2012-2013 1 MB
 • Examensarbete: Läkemedel i avloppsvatten

  Vad kan läkare göra för att minska spridningen av läkemedelsrester? Den frågan ställer sig Sofia Schultz, studerande vid Lunds Universitet i sitt examensarbete. Syftet var att undersöka vad läkare vet om problematiken med läkemedelsrester i miljön och vad de i sin roll ser för potential för förbättring. Examensarbetet är ett samarbete med Käppalaförbundet och studien har genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset i form av en enkät- och intervjuundersökning.
  Examensarbete: Läkemedel i avloppsvatten 2 Mb
 • Kadmiuminventering Arlanda

  Som en del av Swedavias kadmiumprojekt har Käppala och Sigtuna hjälpt till med att inventera det östra driftområdet, vars spillvatten har visat sig innehålla förhållandevis mycket kadmium. Totalt besöktes 17 verksamheter under tre dagar, med fokus på utsläpp av processavloppsvatten, kemikalie- och golvskurvattenhantering. En provtagning från en av hangarerna i samband med en s.k. teknisk tvätt av landningsställ genomfördes samt en stickprovtagning i vattenlås, den senare visade på mycket höga halter kadmium. Handtvättarna skulle således kunna vara en potentiell källa till kadmium.
  Kadmiuminventering Arlanda 1 MB, 24 sidor
 • Sammanställning av analysresultat från fordonstvättar under säsongen 2010-2011

  Denna sammanställning har genomförts med syftet att se hur mycket av de totala metallmängderna som de C-klassade fordonstvättarna bidrar till. De genomsnittliga utsläppen från C-klassade fordonstvättar har minskat kraftigt under de senaste 10 åren.
  Sammanställning av analysresultat från fordonstvättar under säsongen 2010-2011 865 kB
 • Kadmium från konstnärsfärger

  Den här studien syftar till att kartlägga källor till kadmiumutsläpp enligt tidigare studier och undersöka kadmiumhaltiga konstnärsfärgers bidrag till kadmiumutsläpp i Käppalaverkets upptagningsområde. Examensarbete utfört av: Dejan Mimovic och Lotta Hammarlund, Stockholms Miljöcenter
  Kadmium från konstnärsfärger 
 • Golvskurvatten från bilverkstäder

  Under sommaren - hösten 2005 undersöktes 359 bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att verkstadsgolven våtskuras och hur skurvatten hanteras. Samtidigt fås bättre insyn i de tungmetaller som bilverkstäder släpper ut i spillvatten och på sådant sätt påverka verkstädernas rutiner så att tungmetaller inte ska hamna i avloppet. -Av Galina Gorodetskaja, Käppalaförbundet
  Golvskurvatten från bilverkstäder 

Mer information