Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening

 

På gång just nu

  • Kompletterande sprängningar pågår på den plats där rötkammaren ska placeras. Plats: under jord parallellt med Södra Kungsvägen.
  • Underjordssprängningar pågår för anläggningen för högflödesreningen. Plats: nere i reningsverket.
  • Helgarbete lördagen den 18 mars och söndagen den 19 mars på den plats där rötkammaren ska placeras samt i anläggningen för högflödesrening. 

Vill du bli meddelad via SMS inför varje sprängning? Klicka här.

  • Parallellt pågår borrning och berglastning.

 

Frågor och Svar om projekten hittar du här

 

Ny rötkammare

Vid Käppalaverket finns idag två rötkammare där slam från reningen av avloppsvattnet rötas. Rötning innebär att mikroorganismer bryter ned slammets innehåll av organiska ämnen i en syrefri och varm miljö, 35-37 grader Celsius. Vid nedbrytningen bildas biogas som innehåller 60-65 procent metan. Förutom metan bildas också koldioxid. Ungefär 60 procent av det organiska innehållet bryts ner.

De två nuvarande rötkamrarna har funnits sedan Käppalaverket togs i drift 1969. Belastningen på verket har ökat kraftigt sedan dess. Även belastningen på de två rötkamrarna har ökat och deras maximala kapacitet närmar sig. Om de överbelastas riskeras hela rötningsprocessen, vilket betyder lägre biogasproduktion eller att den upphör helt. Svårigheter att omhänderta slammet uppkommer också. Man säger att slammet stabiliseras vid rötning, vilket betyder att slammet luktar betydligt mindre. Mängden slam minskar också genom rötningen.

Förbundet har därför beslutat att bygga ytterligare en rötkammare. Den kommer att ha samma volym som de två befintliga, 9 000 kubikmeter. Den nya rötkammaren kommer, liksom de två befintliga, att placeras i berg vilket innebär sprängning och borttransport av utsprängt berg. Ungefär 25 000 kubikmeter bergmassor kommer att sprängas bort i detta projekt. På bilden nedan framgår att den nya rötkammaren inte kommer att synas för omgivningen. Det som kommer att märkas är den nya nedfarten till botten av den nya rötkammaren.

Illustrationerna visar placering av den nya rötkammaren. Klicka på bilden för att se den i större format.

Skiss över placering av nya rötkammaren

Illustration ny rötkammare

 

Störningar för omgivningen kommer att uppstå i form av buller och vibrationer. Vibrationsmätare är uppsatta på berörda byggnader och de gränsvärden för buller som myndigheterna satt upp kommer att följas. Sprängningarna sker med så kallad försiktig sprängning för att skydda närboende men även förbundets egna anläggningar, som kommer att vara i drift.

Den nya rötkammaren beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2018.

Anläggning för högflödesrening

Käppalaverket har en dimensionerande reningskapacitet på 5 kubikmeter per sekund. Vid högre inkommande flöden utförs bräddning efter att vattnet endast renats mekaniskt. Det betyder att de kemiska och biologiska reningsstegen inte används och att föroreningshalterna i utgående vatten är högre än vid normal drift. Detta kan leda till överskridna gräns- och riktvärden, framförallt gällande föroreningarna totalfosfor och BOD7 eftersom marginalerna är små även vid normaldrift. Med en ökad belastning (fler anslutna personer) och kommande skärpta reningskrav ökar risken för bräddning ytterligare, vilket medför att åtgärder måste vidtas för att klara nuvarande och framtida reningskrav.

Genom att bygga en så kallad högflödesrening kan det avloppsvatten som inte kan renas i huvudprocessen istället renas i en kompakt snabbfällningsanläggning. Anläggningen är mycket yteffektiv och kan avskilja framförallt totalfosfor och organiskt material (BOD7) tillräckligt för att undvika att rikt- och gränsvärden överskrids, även med skärpta reningskrav. 3 kubikmeter per sekund kan ledas till högflödesreningen direkt efter mekanisk rening vilket kommer öka den dimensionerande kapaciteten på Käppalaverket till 8 kubikmeter per sekund. Detta bedöms vara tillräckligt för en belastning på Käppalaverket motsvarande 900 000 personekvivalenter.

Anläggningen placeras i ett utrymme i berget, se bild nedan. Anläggningen beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2018. Klicka på bilden för att se den i större format.

Illustration ny anläggning för högflödesrening

Illustration över placeringen av högflödesreningen.

Läs mer under frågor och svar om projekten.

Följ projekten här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier