Omställning till nytt verksamhetstillstånd

Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd innebär skärpta utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material. För att klara kraven måste Käppalaverkets reningsprocess bli ännu effektivare än idag. Med anledning av detta kommer reningsverket att byggas om under de kommande åren.

Käppalaförbundet kommer under de närmaste sju åren att modifiera och uppgradera den nuvarande reningsprocessen för att klara de skärpta reningskraven och öka kapaciteten för att kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.

Grundidén är att arbeta vidare med Käppalaverkets befintliga reningsprocess och utveckla och komplettera den med beprövad och ny teknik – i en ny konfiguration. Det innebär bland annat att förbundet behåller dagens process utan att göra alltför stora ingrepp, men också håller dörren öppen för ny resurseffektiv teknik som inte är tillgänglig idag, men som det forskas om och som kan bli aktuell att införa i framtiden. 

Den uppgraderade reningsprocessen innebär en vinst för miljön. I framtiden kommer Käppalaverket att rena bort mer kväve, fosfor och organiska föroreningar än idag, trots ett ökat flöde in till verket. Tack vare kapacitetsökningen kan förbundet möta befolkningsökningen i medlemskommunerna och erbjuda en hållbar avloppslösning även i framtiden.

På gång

Just nu säkrar vi systemlösningen, där vi definierar slutproduktens mål, krav och egenskaper. Vi kommer i mars påbörja den inledande uppgraderingen av den äldre delen av reningsverket, linje 1 – 6, vilket blir starten för denna storsatsning. Inom kort kommer vi även påbörja upphandlingen av entreprenörer och leverantörer inför de kommande uppgraderingarna av linje 7 – 11, samt byggande av kemikaliehantering och kolkälla.

Samtliga av Käppalaverkets elva reningslinjer kommer att byggas om. Ombyggnationen innefattar även kringliggande system, så som ventilation och el. Den nya processlösningen kan även innebära att nya byggnader tillkommer inom Käppalaverkets område.

Tidplan

Ombyggnationerna är planerade att starta 2021. Bygget kommer att ske i etapper och genomföras under drift. Käppalaverket kommer alltså att rena avloppsvatten precis som vanligt medan uppgraderingen pågår.

Den uppgraderade reningsprocessen kommer att tas i drift succesivt för att möta de nya villkoren som börjar gälla 2026. Hela ombyggnationen är planerad att vara avslutad 2029.

Frågor och mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa till vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier