Ombyggnad av renshantering

Käppalaförbundet bygger om sin nuvarande renshantering för att på ett bättre och effektivare sätt kunna ta hand om allt rens och sand som kommer med avloppsvattnet in i verket.

Bakgrund

När avloppsvattnet pumpas in i Käppalaverket utgörs det första reningssteget av en mekanisk rening i form av steggaller och sandfång. I steggallret avskiljs rens som sedan transporteras med skruvar in i en containerhall. Renset utgörs till stor del av skräp och toalettpapper, men också en del organiskt material. Mängden rens är cirka 900 ton per år, som transporteras från verket för att sedan komposteras. Därefter siktas det komposterade materialet för att avskilja det material som inte har brutits ned.

I sandfånget avskiljs sand som kommer med avloppsvattnet in i verket. Den avskilda sanden består ofta till stor del av organiskt material, och klassas därför som miljöfarligt avfall. Sanden skickas till en sandtvätt, där den tvättas och avvattnas för att det organiska materialet ska avlägsnas från sanden. Tyvärr har sandtvätten inte varit så effektiv som önskat och inte avskilt så mycket organiskt material som det är tänkt. Sanden kan därför inte återanvändas.

Ny renshantering

Omhändertagandet av renset kommer att förbättras genom att byta ut befintliga steggaller, där de nya har en annan lutning och är eldrivna jämfört med dagens galler som är hydrauliskt drivna. Det kommer att förbättra avskiljningsgraden och driftsäkerheten, så att även underhållskostnaderna minskar.

Målet är att producera ett rens som är renare och lättare att hantera, med syftet att förbättra arbetsmiljön, minska antalet renstransporter samt öka avsättningsmöjligheterna för renset, så att det till exempel kan förbrännas. Steggallren kommer därför att kombineras med transportskruvar och renstvättar. I renstvätten tvättas renset, så att det organiska materialet kan återföras till verket, och därefter transporteras det tvättade renset genom skruven som pressar ut vattnet. På så sätt minskar rensets vikt, vilket gör det billigare att transportera, och det blir renare vilket gör det till en mer attraktiv produkt.

Ny sandtvätt

Även sandtvätten kommer att bytas ut och byggas om. Den nya sandtvätten kommer att tvätta och avvattna sanden, så att det organiska materialet kan avskiljas och istället renas i befintlig reningsprocess. Den avvattnade sanden kommer därmed att vara renare än innan och få en annan klassning så att den kan återanvändas. Även mängden sand kommer att minska när sanden blir renare, vilket minskar behovet av transporter.

Fördelarna med den nya tekniken är att det är mer kostnadseffektivt och driftsäkert, samt att det är bättre för miljön. I och med att mer organiskt material återförs till Käppalaverket för rening, kan förbundet producera mer slam och biogas.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier