Frågor och svar om projekten

Här samlar vi frågor och svar som gäller bygget av en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening på Käppalaverket.

Klicka på respektive kategori, så fälls alla frågor som berör kategorin ut.

Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta vår växel på 08-766 67 00 eller mejla till kappala@kappala.se.

Allmänna frågor om projektet

Vad pågår just nu inom projektet?

  • Arbete vid rötkammaren fram till mitten av hösten. Arbetet kan tyvärr ge upphov till visst ljud.
  • Provdrift av högflödesreningen.

Vilka anläggningsdelar är det som byggs?

De anläggningsdelar som byggs är en ny rötkammare och en ny anläggning för högflödesrening.

Var byggs anläggningarna?

Båda anläggningsdelarna byggs inom Käppalaverkets område. Den nya rötkammaren byggs i berg, bredvid våra två befintliga rötkammare. Anläggningen för högflödesrening byggs nere i själva reningsverket.

I illustrationen nedan är de nya anläggningsdelarna markerade med mörkgröna streckade linjer. Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Placering av rötkammre och högflödesrening

Varför måste de nya anläggningarna byggas?

Vi har i dagsläget två rötkammare som är nedsprängda i berg. Rötkamrarna är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om det slam som uppstår under reningsprocessen och det är i dessa som vår biogas produceras. Rötkamrarna närmar sig sina kapacitetstak. Den nya rötkammaren byggs för att säkerställa en fortsatt stabil drift och process. Den ger oss också möjlighet att hantera den ökning av inkommande flöde som beror på att invånarna i våra medlemskommuner blir fler samt en trolig anslutning av flera kommuner.

Högflödesreningen är en ny anläggningsdel som vi bygger för att undvika bräddning i framtiden. Bräddning innebär utsläpp av avloppsvatten som enbart är grovrenat. Det kan inträffa när det regnar mycket eller i samband med snösmältning då flödet in till Käppalaverket är större än verkets kapacitet.

Hur länge pågår bygget av anläggningarna?

Så här ser tids- och aktivitetsplanen ut:

Aktivitet Tidsperiod
Sprängningsarbete

Avslutat. Sista sprängsalvan var i juni 2017.

Mark- och byggarbete (bland annat betonggjutningar och installationsarbete samt återställande av mark)

Sommaren 2017 till hösten 2019.

Klart

Årsskiftet 2019/2020.

Tidplanen uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Kommer byggprojekten att innebära störningar för närboende?

Ja, byggandet av dessa två anläggningsdelar har medfört störningar.

Arbetet i form av tätningsåtgärder i rötkammaren kan ge upphov till visst oljud i närområdet.

Det går inte att genomföra projekten utan att bullra och störa periodvis, men vi jobbar för att störningarna ska vara så små som möjligt. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

Se också frågor och svar under mellanrubrikerna ”Frågor om trafik och transporter” och ”Frågor om buller”.

Kommer byggprojekten att påverka den yttre miljön runt Käppalaverket?

Ja, till viss del. Området nära Södra Kungsvägen blir en byggarbetsplats som är inhägnad med ett entreprenadstaket.

På vilket sätt informerar ni om byggprojekten?

Vi informerar kontinuerligt om byggprojekten här på webbplatsen.

Vem ansvarar för mark- och byggarbetena?

NCC Construction är vår entreprenör som ansvarar för mark- och byggarbeten för både rötkammaren och anläggningen för högflödesrening. De har också ansvarat för sprängningsarbetena. Käppalaförbundet är byggherre och huvudansvarig för projekten, vilket innebär att det är till oss du hör av dig vid frågor eller klagomål. Här kan du läsa mer om NCC: www.ncc.se.

Hur gör jag om jag har frågor eller vill anmäla klagomål som gäller byggprojekten?

Kontakta Käppalaförbundet på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Frågor om trafik och transporter

Kommer trafiken i närområdet att påverkas?

Arbetena leder till en viss påverkan på trafiken på den del av Södra Kungsvägen som ligger närmast Käppalaverket.

Frågor om buller

Vad kommer att bullra?

I princip alla arbeten som utförs ovan jord orsakar luftburet buller. Mest påtagligt är bullret från bergborrning. Även lågfrekvent buller ifrån dieselmotorer kan upplevas som störande.

Just nu genomför vår entreprenör arbete i form av tätningsåtgärder i rötkammaren. Det arbetet kan ge upphov till visst oljud i närområdet.

Luftburet buller

När man i vardagslag talar om buller är det luftburet buller som avses, det vill säga buller som sprids från bullerkällan (till exempel en arbetsmaskin) till mottagarens öra via luften.

Stomljud

Stomljud är en följd av att vibrationer alstras i fasta material som berg (till exempel vid bergborrning) och sedan sprids till byggnadsstommen där det låter som ett lågfrekvent, luftburet buller inomhus.

Hur mycket kommer det att bullra?

För de allra flesta bostäderna i det här projektet ligger både stomljud och luftburet buller under 45 dBA inomhus – det motsvarar ungefär ljudet från en modern diskmaskin. Värdet kan också jämföras med normal samtalston som ligger på cirka 65 dBA.

När kommer det att bullra?

Vår entreprenör arbetar under vardagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Mellan kl. 19.00 och 22.00 ska bara så kallade ”tysta arbeten” utföras, det vill säga arbeten som kan utföras inom föreskrivna gränsvärden för buller. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

Hur säkerställer ni att riktvärden för buller efterföljs?

Om klagomål inkommer och misstanke om överskridande av riktvärden för buller föreligger utförs bullermätningar. Uppmätta ljudtrycksnivåer stäms av med riktvärden enligt NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser. Om riktvärden överskrids kommer möjliga åtgärder att utredas.

Frågor om juridiskt ansvar och skadehantering

Vilket juridiskt ansvar har Käppalaförbundet?

Buller

Bullret från byggarbetena ska inte orsaka skador och olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken (med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig enligt Miljöbalken 9 kap. 3 §). Praxis vid byggprojekt för att undvika detta är att följa Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

Om man upptäcker skador som man tror har orsakats av arbetena med projekten, hur går man då till väga?

Kontakta Käppalaförbundet på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier