Frågor och svar om projekten

Här samlar vi frågor och svar som gäller bygget av en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening på Käppalaverket.

Klicka på respektive kategori, så fälls alla frågor som berör kategorin ut.

Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta vår växel på 08-766 67 00 eller mejla till kappala@kappala.se.

Allmänna frågor om projektet

Vad pågår just nu inom projektet?

  • Driftsättning av rötkammaren.
  • Provdrift av högflödesreningen.

Vilka anläggningsdelar är det som byggs?

De anläggningsdelar som byggs är en ny rötkammare och en ny anläggning för högflödesrening.

Var byggs anläggningarna?

Båda anläggningsdelarna byggs inom Käppalaverkets område. Den nya rötkammaren byggs i berg, bredvid våra två befintliga rötkammare. Anläggningen för högflödesrening byggs nere i själva reningsverket.

I illustrationen nedan är de nya anläggningsdelarna markerade med mörkgröna streckade linjer. Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Placering av rötkammre och högflödesrening

Varför måste de nya anläggningarna byggas?

Vi har i dagsläget två rötkammare som är nedsprängda i berg. Rötkamrarna är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om det slam som uppstår under reningsprocessen och det är i dessa som vår biogas produceras. Rötkamrarna närmar sig sina kapacitetstak. Den nya rötkammaren byggs för att säkerställa en fortsatt stabil drift och process. Den ger oss också möjlighet att hantera den ökning av inkommande flöde som beror på att invånarna i våra medlemskommuner blir fler samt en trolig anslutning av flera kommuner.

Högflödesreningen är en ny anläggningsdel som vi bygger för att undvika bräddning i framtiden. Bräddning innebär utsläpp av avloppsvatten som enbart är grovrenat. Det kan inträffa när det regnar mycket eller i samband med snösmältning då flödet in till Käppalaverket är större än verkets kapacitet.

Hur länge pågår bygget av anläggningarna?

Så här ser tids- och aktivitetsplanen ut:

Aktivitet Tidsperiod
Sprängningsarbete

Avslutat. Sista sprängsalvan var i juni 2017.

Mark- och byggarbete (bland annat betonggjutningar och installationsarbete samt återställande av mark)

Sommaren 2017 till hösten 2019.

Driftsättning 

Hösten 2019 till halvårsskiftet 2020.

Tidplanen uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Kommer byggprojekten att innebära störningar för närboende?

Ja, byggandet av dessa två anläggningsdelar har medfört störningar. Den fas som projekten befinner sig i just nu ska inte medföra några störningar. 

Kommer byggprojekten att påverka den yttre miljön runt Käppalaverket?

Ja, till viss del. Området nära Södra Kungsvägen blir en byggarbetsplats som är inhägnad med ett entreprenadstaket.

På vilket sätt informerar ni om byggprojekten?

Vi informerar kontinuerligt om byggprojekten här på webbplatsen.

Hur gör jag om jag har frågor eller vill anmäla klagomål som gäller byggprojekten?

Kontakta Käppalaförbundet på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Frågor om trafik och transporter

Kommer trafiken i närområdet att påverkas?

Arbetena leder till en viss påverkan på trafiken på den del av Södra Kungsvägen som ligger närmast Käppalaverket.

Frågor om juridiskt ansvar och skadehantering

Vilket juridiskt ansvar har Käppalaförbundet?

Buller

Bullret från byggarbetena ska inte orsaka skador och olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken (med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig enligt Miljöbalken 9 kap. 3 §). Praxis vid byggprojekt för att undvika detta är att följa Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

Om man upptäcker skador som man tror har orsakats av arbetena med projekten, hur går man då till väga?

Kontakta Käppalaförbundet på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier