Inspektion och underhåll av rötkammare

Två av Käppalaförbundets rötkammare har varit i drift sedan 1969. Nu behöver inspektion och underhåll genomföras av dessa för att säkra en hållbar slamhantering och gasproduktion även i framtiden.

På gång just nu

  • Tömning och sanering av rötkammaren pågår under april och maj 2020.

Om projektet

Käppalaförbundet ska inspektera och genomföra underhåll på förbundets två äldre rötkammare, R100 och R200, som har varit i drift sedan 1969. Rötkamrarna kommer att tas ur drift och inspekteras och underhållas en i taget. Det var längesedan som rötkamrarna inspekterades, därför är det svårt att veta hur stort underhållsbehovet är och hur länge projektet kommer att pågå.

Den första rötkammaren, R100, tas ur drift och töms på slam i samband med att den nya tredje rötkammaren, R300, driftsätts. Slammet i R100 pumpas till R300, men en liten del slam kommer att finnas kvar i R100. Det kommer att tas bort med hjälp av sugbil, När R100 är tömd kommer man att öppna och sanera den, innan inspektion startar. Efter inspektionen påbörjas underhållsarbetet.

Illustration, karta som visar var rötkamrarna ligger. En röd ram runt rötkammare 1, R100
Kartan visar var Käppalaverkets rötkammare är placerade. Den röda kvadraten visar vilken som är rötkammare 1, R100. Alla rötkammare är placerade under jord.

Tidplan

Så här ser tid- och aktivitetsplanen ut:

Aktivitet

Tidsperiod

Tömning och sanering av rötkammare 1

april - maj 2020

Inspektion av rötkammare 1

juni - augusti 2020

Underhåll av rötkammare 1

Start i augusti 2020. Kan pågå mellan 3 och 12 månader, beroende på underhållsbehov. 

Drifttagning av rötkammare 1

Tidigast i slutet av 2020

Tömning och sanering av rötkammare 2

Tidigast i början av 2021

Inspektion av rötkammare 2

Tidigast i mitten av 2021

Underhåll av rötkammare 2

Tidigast i mitten av 2021

Drifttagning av rötkammare 2

Tidigast i slutet av 2021

Tidplanen kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. När den första rötkammaren är inspekterad kommer man att kunna göra en mer exakt bedömning av hur lång tid projektet kommer att pågå.

Bullerstörning

Det finns risk för bullerstörning i samband med att man tömmer och sanerar rötkammaren. En liten del av slammet i rötkammaren kommer att tas om hand med hjälp av sugbil, vilket kan ge upphov till buller och fler transporter under tömnings- och saneringsperioden. Arbetet är planerat att ske på helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00. Arbetet med sugbil uppskattas att pågå under cirka två månader.

Själva underhållsarbetet kan också ge upphov till buller, beroende på hur stort underhållsbehovet är och vilken typ av åtgärder som behöver genomföras. Omfattningen av underhållsarbetet vet man först efter att rötkammaren är inspekterad.

Varför görs arbetet?

Vid Käppalaverket finns idag tre rötkammare där slam från reningen av avloppsvattnet rötas. Rötning innebär att mikroorganismer bryter ned slammets innehåll av organiska ämnen i en syrefri och varm miljö. Vid nedbrytningen bildas biogas som Käppalaförbundet uppgraderar till fordonsgas. Fordonsgasen säljer förbundet sedan till SL, som använder gasen som bränsle till sina bussar.

Två rötkammare måste alltid vara i drift för att allt slam ska kunna tas omhand. För att säkra rötningsprocessen har förbundet byggt en tredje rötkammare, som driftsattes i början av 2020. Med den tredje rötkammaren på plats finns det möjlighet att ta de äldre rötkamrarna ur drift, en i taget, för att inspektera och underhålla dem.

Mer information om Käppalaförbundets biogasproduktion

Mer information om Käppalaförbundet slamhantering

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information, har frågor eller vill framföra ett klagomål gällande projektet är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier