Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess

Det nya verksamhetstillstånd som är på gång för Käppalaförbundet kommer bland annat att innebära skärpa utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material. Käppalaverkets reningsprocess måste därför bli ännu effektivare än idag.

Med anledning av detta pågår just nu ett försök i fullskala i en av Käppalaverkets elva reningslinjer för att testa och utvärdera en förändrad reningsprocess.

Försöket pågår hela 2018

Fullskaleförsöket i linje 11 byggdes klart under 2017 och driftsattes i januari 2018. Försöket kommer att pågå fram till 2019. Därefter räknar förbundet med att ha svar på vad som krävs för att nå de kommande utsläppsvillkoren och hur exempelvis årstidsväxlingar och andra variationer eventuellt påverkar resultaten. När alla fakta är på plats fortsätter arbetet med att verifiera testerna och ta fram rätt processdesign.

Om allt fungerar som det är tänkt är planen att övriga tio reningslinjer därefter ska byggas om på samma sätt som linje 11.

Beprövad och ny teknik

Grundidén är att arbeta vidare med den reningsprocess Käppalaverket har idag och utveckla och komplettera den med beprövad och ny teknik – i en ny konfiguration. Det innebär bland annat att behålla dagens aktivslamprocess i den biologiska reningen utan att göra alltför stora ingrepp. Men också att hålla dörren öppen för ny resurseffektiv teknik som inte är tillgänglig idag, men som det forskas om och som kan bli aktuell att införa i framtiden.

Fyra nya processer testas i linje 11

Processkarta över process som testas. Se beskrivning i text nedan.

Klicka på bilden för att öppna den i större format. (Öppnas i ny flik)

De fyra nya processerna som adderas till den nuvarande reningsprocessen är alla utom en väl beprövad teknik som kommer att användas i en ny konfiguration. Att behandla returslammet med cykloner efter den biologiska reningen är en teknik som bara används på ett fåtal avloppsreningsverk i världen och är alltså inte lika vanlig som de övriga tre processerna som kommer att tillämpas.

Fällningskemikalier (1) och (2)

För att klara det skärpta kravet när det gäller rening av fosfor görs två tillägg i processen. Det första görs före försedimenteringen, innan vattnet når biobassängen. Genom att tillsätta en förfällningskemikalie minskar belastningen av både fosfor och organiskt material i vattnet. Processen innebär också att en större del slam redan i den här delen av reningsprocessen direkt kan transporteras till rötkamrarna, vilket gör att mer fordonsgas kan produceras.

Även i slutet av processen, innan vattnet når sandfiltret, tillsätts en fällningskemikalie för att minska andelen fosfor som finns kvar i vattnet. För båda dessa processer är utmaningen att hitta rätt kemikalie och dosera den rätt.

Ny syrefri del i biologiska reningen (3)

När det gäller det skärpta kravet på kväverening läggs en ny syrefri del till i slutet av biobassängen. Här tillsätter man en extern kolkälla i vattnet. Utmaningen är att testa och se att det fungerar, bedöma hur stor del av den befintliga biobassängen som behöver tas i anspråk för den nya syrefria delen och om processen påverkar något annat steg i reningen.

Cykloner (4)

För att öka mängden mikroorganismer i den nya delen av biobassängen installeras två cykloner efter den biologiska reningen för att avskilja det dåliga, lätta slammet och återföra det tunga slammet till biobassängen. Utmaningen är att testa cyklonerna, programmera dem för att få rätt flöde, och följa upp vad som händer med mikroorganismerna för att se att de har rätt egenskaper för att kunna utföra sitt arbete i biobassängen.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier