Frågor och svar om projektet

Här samlar vi frågor och svar som gäller utbyggnad av avloppssystemet i nordost.

Klicka på rubriken nedan så fälls frågorna ut. Klicka på respektive fråga, fälls svaret på frågan ut.

Har du en fråga som du inte hittar svar på nedan är du välkommen att kontakta vår växel på 08-766 67 00 eller mejla till kappala@kappala.se.

Frågor och svar om projektet

Varför vill Käppalaförbundet och Österåker/Vaxholm investera i en överföring av avloppsvatten från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket?

Det finns framför allt tre skäl:

  • För det första innebär det en sänkt årlig kostnad för nuvarande medlemmar som följd av en större anslutning som bidrar till att fördela huvudsakligen fasta kostnader på flera medlemmar.
  • För det andra bidrar denna lösning till den övergripande utbyggnaden av den infrastruktur som krävs för att klara Stockholmregionens utmaningar med en allt mer ökande befolkning. I det sammanhanget är vatten- och avloppsfrågan helt central.
  • För det tredje innebär denna lösning till att utsläppen av föroreningar till Östersjön minskar genom att reningen av det tillkommande avloppsvattnet kommer att renas i ett av världens mest avancerade och kostnadseffektiva reningsverk.

Varför vill Käppalaförbundet investera i överföring av avloppsvatten från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket?

För att det är en långsiktigt god affär för Käppalaförbundets medlemskommuner och dess abonnenter.

Varför är det en god affär för Käppalaförbundet?

Det ökar kundbasen med 7 procent som ger ett nettobidrag till verksamheten, vilket genererar en årlig besparing på i medeltal 2,4 procent över 50 år, motsvarande totalt cirka 1 000 Mkr.

Varför göra investeringen just nu?

Österåker och Vaxholm står inför omgående stora investeringar i helt nya reningsanläggningar. De har därför som alternativ efterhört möjligheten att ansluta till Käppalaverket. En ny överföring måste därför genomföras nu, annars måste de skyndsamt påbörja sina investeringar i nya anläggningar.

Tidpunkten sammanfaller också med behovet att förstärka överföringen från Vallentuna och därför kan en samordning ske, vilket ger tidsmässiga och tekniska samordningsfördelar.

Hur påverkas avgiften för nuvarande medlemmar i Käppalaförbundet?

Avgiften kommer i medeltal att bli cirka 2,4 procent lägre per år för medlemmarna.

Vad menas med att investeringen är långsiktigt lönsam?

Den tekniska livslängden för avloppstunneln (flera hundra år) är mycket längre än den ekonomiska avskrivningstiden (70 år). Det innebär att lönsamheten hela tiden kommer att stiga som en följd av de minskade finansiella kostnaderna. VA-investeringar i storstäder måste grundas på ett långsiktigt tänkande för att eliminera felinvesteringar.

Finns det ekonomiska risker med investeringen?

Riskanalys visar att en fördyring med 100 Mkr ger en reduktion av totala intäkten med 164 Mkr och internräntan minskar från 6,0 procent till 5,3 procent.

Då Österåker/Vaxholm blir bundna till Käppalaförbundet som medlemmar och intäkterna därmed säkras, är riskerna låga.

Varför ska Käppalaförbundet bidra till kostnadstäckning av den överföring som enbart berör Österåker och Vaxholm?

Investeringens storlek är sådan att den från Österåkers och Vaxholms perspektiv är för hög för att kunna motiveras jämfört med att bygga egna reningsanläggningar.

Genom att bidra till genomförandet och ändå få en positiv avkastning på investeringen kan överföringen komma till stånd med en ekonomisk fördel för alla parter.

Finns det några andra fördelar, förutom ekonomiska, med den föreslagna överföringen?

Ja, många, bland andra:

  • En avloppstunnel skapar förutsättningar för nya exploateringsområden som till en överkomlig kostnad kan lösa avloppsfrågan, vilket i sin tur ger fler anslutna till Käppalaförbundet och därmed fördelen med en lägre kostnad per ansluten.
  • Den föreslagna lösningen förstärker och skapar bättre driftsäkerhet i Käppalaförbundets nuvarande avloppssystem.
  • Det är den bästa lösningen för miljön.

Innebär inte fler anslutna att Käppalaverket blir fullt och därmed förhindrar expansion i nuvarande medlemskommuner?

Nej, ökat antal anslutna är inte avgörande bland annat beroende på att:

  • Österåker och Vaxholm kommer att stå för cirka 7 procent av den totala belastningen på Käppalaverket, vilket motsvarar några få års tillväxt.
  • Tunneln skapar möjligheter till flödesutjämning så att den momentana belastningen till verket kan regleras.
  • Miljökrav kommer att ha större påverkan på behov av reinvesteringar än kapacitetsbegränsningar.

På vad baseras procentsatsen för medlemsandelarna och vad innebär det för nuvarande medlemskommuner?

Procentsatsen baseras, i enlighet med Käppalaförbundets förbundsordning, på ackumulerade inbetalda, kapitalavgifter. Avgifterna är reglerade i förbundsordningen och belastar inte kommunen utan ska, enligt VA-tjänstlagen, vidarefaktureras till anslutna abonnenter.

Varje medlem ansvarar, enligt förbundsordningen, för förbundets skulder men har också rätt till dess tillgångar i förhållande till medlemsandelarna.

Den enda belastningen för kommunen är vid en eventuell kreditvärdering, där kommunens kreditvärdighet bedöms i sin helhet (inklusive hel-/delägda bolag och kommunalförbund). Då tas förpliktelserna såsom skulder och tillgångar upp i proportion till ägarandel.