Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Käppalaförbundet planerar för en utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna och därmed långsiktigt säkra avloppskapaciteten i regionen.

   På gång just nu

 • Tillståndsansökan är inlämnad till Mark- och miljödomstolen.
 • Förberedelser för medlemskap för Vaxholm och Österåker i Käppalaförbundet.
 • Förberedelser för att gå vidare till beslut om Fas 2.

 

Frågor och svar om projektet

Tillståndsansökan inlämnad

I april 2017 lämnades tillståndsansökan in till Mark- och miljödomstolen för prövning. Tillstånd söks för kapitel 9 och 11 i miljöbalken för de nya avloppsledningarna, tunneln och övriga delar i systemet samt de åtgärder som krävs för att anlägga det.

Klicka på länken för att läsa mer om Tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Informationsmöte om projektet den 27 april 2017

Den 27 april hölls ett informationsmöte för politiker och tjänstemän i Käppalaförbundets medlemskommuner och Österåker och Vaxholm. Underlag från mötet finns att hämta som pdf-fil till höger på sidan.


 

Bakgrund

Vaxholms och Österåkers avloppsvatten renas i dag i de lokala avloppsreningsverken Blynäs och Margretelund. Inom en snar framtid beräknas dessa verk ha en för låg kapacitet och kommunerna har behov av en ny lösning för sin avloppsvattenhantering.

Vaxholms och Österåkers kommuner planerar därför att lägga ner Blynäs och Margretelund för att istället rena avloppsvattnet i Käppalaförbundets avloppsreningsverk, Käppalaverket, på Lidingö.

Samtidigt har Käppalaförbundet behov av att förstärka sitt avloppssystem i nordost, dels för att hantera befintliga kapacitetsbegränsningar, dels för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för regionens framtida expansion.

Föreslagen lösning

Den lösning som bäst anses uppfylla ovanstående behov är att ersätta avloppsreningsverken i Blynäs och Margretelund med pumpstationer, bygga en ytterligare pumpstation på Resarö och leda avloppsvattnet genom sjöledningar till Svinninge. Från Svinninge byggs en bergtunnel som via en ny pumpstation ansluter till Käppalaförbundets befintliga tunnel för avloppsvatten i Karby, i Täby. Därifrån leds avloppsvattnet vidare till Käppalaverket på Lidingö.

Fördelar med lösningen

Den föreslagna lösningen anses vara den bästa därför att den:

 • Uppfyller Vaxholms och Österåkers behov av avloppsvattenrening.
 • Förstärker och skapar bättre driftsäkerhet i Käppalaförbundets nuvarande avloppssystem. Befintliga kapacitetsbegränsningar byggs bort, möjligheter ges till reglering av flödet och risken för nödutsläpp minskar.
 • Är bra för miljön. Avloppsvattnet renas mer effektivt i Käppalaverket än i de lokala verken. Resurserna i avloppsvattnet tas tillvara och slam, biogas och värme återförs till kretsloppet.
 • Skapar långsiktigt hållbara lösningar för regionens framtida expansion. Framtida anslutningar till tunneln är möjliga.
 • Ekonomiskt fördelaktigt för alla parter.

Tänkt förläggning av sjöledning och bergtunnel

Karta över ungefärlig ledningssträckning
Kartan ger en översiktlig bild över var sjöledningar (röda streckade linjer) och bergtunnel (svart streckad linje) kan komma att förläggas. Blå linje visar Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel. Klicka på bilden för att öppna den i större format (öppnas i ny flik)

Tidplan

Projektet är indelat i tre faser. Berörda instanser har fattat beslut om att genomföra fas 1, vilken pågår nu. Därefter behövs nya beslut för att fortsätta med övriga faser.

Fas 1 2016-2018

Fas 2 2018-2019

Fas 3 2019-2025

• Systemhandling
• Förundersökningar
• Miljökonsekvens-beskrivning inklusive samråd
• Tillståndsansökan
• Förbereda för medlemskap för Österåker och Vaxholm i Käppalaförbundet

• Tillståndsprövning 
• Projektering och upphandling

• Genomförande och driftsättning

 

Följande delprojekt ingår i fas 1:

 • Ta fram en så kallad systemhandling, ett dokument som beskriver teknisk funktion, geografisk placering av anläggningarna och kostnadskalkyl för projektet.
 • Genomföra förundersökningar inom projektets utredningsområde. Detta görs för att klarlägga till exempel hydrogeologiska, hydrologiska, marina, geologiska och geotekniska förhållanden. Inom utredningsområdet kommer det även att genomföras inventeringar av bland annat naturvärden, kulturvärden, brunnar, förorenade områden, byggnader, anläggningar med mera.
 • Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, ett dokument som ger en helhetssyn på den miljöpåverkan som den planerade verksamheten kan medföra. Här ingår bland annat att genomföra samråd med myndigheter och berörda.
 • Ta fram en tillståndsansökan som skickas till Mark- och miljödomstolen för prövning. Tillstånd kommer att sökas för kapitel 9 och 11 i miljöbalken för de nya avloppsledningarna, tunneln och övriga delar i systemet samt de åtgärder som krävs för att anlägga det.
 • Förbereda för medlemsskap för Österåker och Vaxholm i Käppalaförbundet.

Påverkan på närområdet

Hur berörda områden kommer att påverkas av projektet har utretts och beskrivs i den miljökonsekvensbeskrivning som lämnades in i april 2017 till Mark- och miljödomstolen.

Vem driver projektet?

Projektet drivs av Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.

Berörda instanser som har fattat beslut om att driva fas 1 i projektet är: Käppalaförbundets styrelse, Roslagsvatten AB:s styrelse, Vaxholms stads kommunfullmäktige, Österåkers kommuns kommunfullmäktige, Vaxholmsvatten AB:s styrelse och Österåkersvatten AB:s styrelse.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.