Ansökan om förnyat verksamhetstillstånd

Den snabba befolkningsökningen i Stockholms län innebär en ökning av antalet anslutna personer till Käppalaverket. Därför ansöker Käppalaförbundet om tillstånd att få rena avloppsvatten från 900 000 personekvivalenter.

Tillståndsansökan

För att klara av den snabba befolkningsökningen i Stockholms län, möta skärpta utsläppskrav samt öka resursåtervinningen ansöker Käppalaförbundet om:

  1. Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse motsvarande en ekvivalent* folkmängd av maximalt 900 000 personer (en ökning med 200 000 personer jämfört med dagens tillstånd).
  2. Produktion av maximalt 10 miljoner normal m3 per år gasformigt bränsle (fordonsgas), det vill säga en ökning av den tillståndsgivna mängden med 4 miljoner normal m3, varvid ökningen delvis avses ske genom biologisk behandling (rötning) av maximalt 30 000 ton externt levererat organiskt icke-farligt avfall som pumpar slurry per år;
  3. Drift av värmepumpar för uttag av värmeenergi från renat avloppsvatten, för en maximal levererad effekt av upp till 40 megawatt.
  4. Utförande av de anläggningar som behövs för verksamheten enligt punkterna 1 till 3 ovan.

*Personekvivalent är ett mått på föroreningsbelastning och används vid dimensionering av avloppsreningsverk. En (1) personekvivalent motsvarar den mängd som en person schablonmässigt avger på ett dygn.

Tillståndsansökan har skickats in till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (länken öppnas i ny flik).

Aktuellt läge

I december 2017 fick Käppalaförbundet ett nytt verksamhetstillstånd från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholm.

I det nya tillståndet tillåts förbundet rena mer avloppsvatten men med skärpta utsläppsvillkor. En del av villkoren ska börja gälla redan tre år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Det är för kort tid anser förbundet som bland annat med anledning av detta har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen.

I februari 2019 meddelade Mark- och miljödomstolen sin dom. De skärpta utsläppsvillkoren är kvar, men börjar gälla sju år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Käppalaförbundet har ännu inte tagit tillståndet i anspråk.

Bakgrund

Länsstyrelsen har, i RUFS (Regional utveckling för Stockholms län), fastställt prognoser för den framtida befolkningsökningen i länet där de anger en årlig befolkningsökning om 1,5 till 2 procent per år. Det skulle innebära att antalet anslutna personer till Käppalaverket år 2030 uppgår till cirka 680 000 stycken och till cirka 750 000 stycken år 2040. Idag är det cirka 500 000 personer som är anslutna till Käppalaverket.

Käppalaverkets reningsprocess regleras idag bland annat av länsstyrelsens krav på kväve- och fosforrening. Det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i Halvkaksundet, som är en del av Stockholms innerskärgård. Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön eftersom dessa ämnen bidrar till övergödningen. Åtagandena regleras i Baltic Sea Action Plan och i EU:s vattendirektiv. Utsläppsgränserna av kväve och fosfor kommer att skärpas och för att Käppalaverket ska klara miljökraven behövs utökad kapacitet.

Mer information

Om du har frågor eller vill ha mer information om Käppalaförbundets tillståndsansökan är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Ansökan nytt verksamhetstillstånd