Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Käppalaförbundet har beviljats fortsatt och utökad verksamhet av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslutet medför att en fungerande avloppsvattenrening säkerställs för förbundets medlemskommuner under de kommande 25-30 åren, samtidigt som de krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken och andra speciallagar och förordningar uppfylls.

Arbetet med ett nytt verksamhetstillstånd påbörjades år 2008 med tekniska utredningar som sedan följdes av en juridisk tillståndsprocess under åren 2015-2019. Ett projekt har därefter initierats för att ställa om anläggningarna för att uppfylla kraven i det nya verksamhetstillståndet. Nedan redovisas en sammanfattning av detta arbete tillsammans med underliggande rapporter och utredningar. 

Sammanställning av tillståndsprojektet inför hemställan om utökad låneram

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet - sammanfattning av verksamhetstillståndsprojektet (pdf-fil, öppnas i ny flik) 

Underliggande rapporter och utredningar

Alla filer är i pdf-format, om inget annat anges. Alla filer öppnas i ny flik.

Bilaga 1 - Redogörelse för gällande tillstånd och villkor

Bilaga 2 - PM från Mannheimer & Swartling om 2019års lagändringar

Bilaga 3 - Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Bilaga 4 - Samrådsredogörelse

Bilaga 5 - Teknisk beskrivning

Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning 

Bilaga 7 - Miljökonsekevensbeskrivning recipientförhållanden 

Bilaga 8 - Miljöprövningsdelegationens beslut 

Bilaga 9 - M 30-18, Överklagande av Käppalaförbundet 

Bilaga 10 - M 30-18, Käppalaförbundet yttrande juni 2018

Bilaga 11 - Dom Mark- och miljödomstolen

Bilaga 12 - Utvecklat överklagande MÖD 

Bilaga 13 - Svea Hovrätt M 2528-19 Slutligt Beslut 

Bilaga 14 - Utveckling av Käppalaverket SWECO 

Bilaga 15 - Utveckling av Käppalaverket Ramböll

Bilaga 16 - Utveckling av Käppalaverket WSP

Bilaga 17 - Utveckling Käppalaverket VA-ingenjörerna 

Bilaga 18 - Utvärderingsunderlag till idéskisser 

Bilaga 19 - Tilläggsbeställning idéförslag SWECO 

Bilaga 20 - Tilläggsförslag idéförslag WSP 

Bilaga 21 - Tilläggsbeställning idéförslag VA-ingenjörerna 

Bilaga 22 - Uppdragsbeställning ATEK 

Bilaga 23 - Förstudie Käppala 2020

Bilaga 24 - Principförslag för införande av vakuumteknik vid Käppalaverket 

Bilaga 25 - Implementering av cykloner i Käppalaverket, Grontmij AB

Bilaga 26 - Processdimensionering för nya utsläppsvillkor 

Bilaga 27 - Projektplan Käppala 900K

Bilaga 28 - Dimensionerande förutsättningar Käppala 900K

Bilaga 29 - Projektmodell för investeringsprojekt 

Bilaga 30 - PM Screening process

Bilaga 31 - PM Kostnadsbedömning Käppalaverket Käppala 900K

Mer information

Dokumenten på denna sida är inte tillgänglighetsanpassade. Om du önskar ett eller flera dokument i tillgängligt format, vänligen kontakta Käppalaförbundet via mejl, kappala@kappala.se, eller via telefon, 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier