Del 3 – Så renas ventilationsluften

När man på 1950-talet beslutade att placera Käppalaverket i Gåshaga var det ett område med industrier och båtvarv. Efterhand har industriverksamheten avvecklats och till stor del ersatts av bostäder. Närheten till bostäder gör att det ställs höga krav på att lukt från verksamheten inte ska störa närboende.

Den första ventilationsskorstenen vid verket byggdes på 1960-talet och var 50 meter hög. Den var inte så effektiv. I vissa väder rann luften från skorstenen ner till marken och störande lukt uppstod i närområdet.

Då Käppalaverket byggdes ut och moderniserades under 1990-talet togs ett stort kliv framåt när det gällde att förbättra den yttre miljön och flera åtgärder vidtogs för att undvika luktproblem från förbundets anläggningar. Bland annat togs en så kallad skrubberanläggning i drift vid verket, vilket var den senaste tekniken på den tiden. I skrubbern renades de mest illaluktande ventilationsströmmarna från verkets inloppsdelar.

Ny högre skorsten på 1990-talet

Man byggde också en ny, högre, skorsten vid Käppalaverket. En utredning konstaterade att skorstenen borde vara 100 meter, men flera remissinstanser krävde att den skulle vara 150 meter, bland annat Lidingö stad. Till slut blev skorstenen 149,5 meter, eftersom det vid höjden 150 meter krävdes en annan typ av varningsljus.

Käppalaverkets skorsten

Sommaren 1997 kom den nya skorstenen på plats. Den byggdes på 30 dygn med hjälp av glidformsgjutning. Bygget som gick rekordsnabbt under semestertid jämfördes av en del med en kupp. Det blev insändarstorm i lokalpressen. För hög och för ful, sa motståndarna. Lidingös nya landmärke, kontrade anhängarna. Oavsett vad man tyckte så innebar den nya skorstenen en stor förbättring när det gällde lukt i närområdet.

UV-ljus och aktivt kol

År 2011 kom ytterligare en förbättring. Efter en noggrann genomgång av befintliga tekniker på marknaden och en offentlig upphandling installerades en ny anläggning i vilken luften från de mest illaluktande delarna i verket renas i två steg. Först genom oxidation med hjälp av UV-ljus. Därefter genom filtrering med aktivt kol. I det aktiva kolet fastnar luktämnena. Mätningar visar på en mycket god rening. Cirka 98 procent av luktämnena tas bort.

Övriga anläggningar för luftrening

Anläggningar för ventilation finns även längs med det 65 kilometer långa tunnelsystemet som leder avloppsvattnet från medlemskommunerna till Käppalaverket. Vid pumpstationen i Antuna i Uppland Väsby och vid ventilationsanläggningarna i Rinkebyskogen i Danderyd och vid Karby i Täby, används barkfilter för luftrening. Vid anläggningen i Spisen på Lidingö renas luften genom UV-ljus och kolfilter. 

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier