Del 1 - Därför ligger Käppalaverket i Käppala

På Lidingös sydostspets ligger Käppalaverket, insprängt i berget i Käppala. Många undrar varför avloppsreningsverket är placerat just där och dessutom inne i berget. För att få svaret på de frågorna måste man gräva lite i arkiven och ta reda på hur man tänkte på 1950-talet då nio norrortskommuner gick samman för att lösa sina avloppsproblem.

Innan Käppalaverket togs i drift släpptes avloppsvatten i stort sett orenat ut i sjöar och vattendrag i norrortskommunerna, vilket ledde till problem med övergödning och risk för smittspridning. Att bada på vissa ställen var inte att tänka på. På 1950-talet gick nio norrortskommuner samman för att lösa avloppsproblemet och grundade Käppalaförbundet.

En eller flera anläggningar?

Det var inte självklart från start att man skulle bygga en gemensam reningsanläggning. Till en början fanns det förslag om att bygga flera anläggningar, bland annat ett stort verk i Lappkärrsberget där avloppsvattnet från Danderyds, Djursholms, Stocksunds och Solnas kommuner skulle renas och flera mindre verk i de övriga kommunerna. Till slut enades man dock om att tänka storskaligt och långsiktigt och kom fram till att en stor, gemensam anläggning var det bästa alternativet. Förutom att det skulle bli billigare i längden gav det också möjlighet att investera i ny teknik, infrastruktur och forskning. Man tänkte också att det skulle vara lättare att rekrytera personal till ett stort verk.

Var skulle det renade avloppsvattnet släppas ut och var skulle anläggningen placeras?

Men var skulle det renade avloppsvattnet släppas ut? Efter noggranna utredningar av möjliga mottagare av det renade avloppsvattnet, så kallade recipienter, bland andra Värtabäckenet, Stora Värtan och Edssjön, konstaterade man att Halvkakssundet, i segelleden mellan Nacka och Lidingö, hade den ojämförligt bästa vattenomsättningen. Om man släppte ut renat avloppsvatten där skulle det följa med en stark ström ut till Östersjön och spädas ut.

Efter att man noga undersökt berggrund och ledningssträckningar kom man fram till att bergmassivet vid Käppala på Lidingös sydostspets var den lämpligaste platsen för den gemensamma anläggningen. Man beslutade att bygga Käppalaverket där.

Fördelar med en bergsanläggning

Området i Käppala var då ett industriområde och någon lämplig mark som var tillräckligt stor för en ovanjordsanläggning fanns inte, varför man valde att bygga i berg. Det fanns flera fördelar med en sådan lösning. Kostnaderna för markinköp kunde hållas nere. Buller- och luktproblem för omgivningen kunde förebyggas och bygget kunde på så sätt accepteras av allmänheten. Inte minst var möjligheterna till framtida utbyggnader inne i berget goda. Rent processmässigt är det också enklare att driva ett verk ”inomhus” och det ger en bättre arbetsmiljö för personalen. Utrustning är placerad i torra utrymmen och underhåll förenklas. Placeringen i berg gjorde det möjligt att senare bygga bostäder i närheten av verket.

Merkostnaden för att bygga i berg jämfört med en ovanjordsanläggning uppvägdes av lägre markkostnader och lägre konstruktionskostnader för bland annat bassängbyggen. Berget i sig är ett konstruktionsmaterial och mindre betong behövs. Bergmassorna som sprängdes ut såldes och kom till nytta för markanläggning med mera.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier