Uppströmsarbete

Käppalaförbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvatten som kommer in till avloppsreningsverket. Det här så kallade uppströmsarbetet handlar bland annat om att aktivt spåra källor till utsläpp av oönskade ämnen, att samla in information om kemikalieanvändning, svara på remisser, ta fram riktlinjer för olika branscher och att motivera både företag och privatpersoner att tänka på miljön.

Käppalaförbundets kretsloppsavdelning har regelbunden kontakt med verksamhetsutövare inom medlemskommunerna och ställer krav på att de ska ta prover på sitt processavloppsvatten. Provtagningsresultaten ger information om vilka ämnen och vilka halter av dessa ämnen som tillförs reningsverket. Det kan till exempel handla om kvicksilver, kadmium, krom och läkemedel. Informationen används för att identifiera punktkällor.

Kartläggningen av utsläppen systematiseras i en lättöverskådlig databas. Databasen, EnvoMap, är ett viktigt verktyg för att göra rätt prioriteringar och hitta de åtgärder som ger de mest positiva miljöeffekterna. Till exempel är det enkelt att se vilka miljöfarliga ämnen som normalt hanteras av olika branscher.

En annan del av arbetet handlar om att underlätta för verksamhetsutövare att göra rätt. För detta ändamål har Käppalaförbundet tagit fram råd och riktlinjer för allt från fordonstvätt och tandvårdsverksamhet till rengöring av verkstadsgolv. Käppalaförbundet genomför även informationsinsatser riktade till hushåll. Kampanjerna har bland annat handlat om att minska mängden skräp och miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet. Idag är hushållen den största källan till de flesta föroreningar som hittas i Käppalaverket.

Det aktiva uppströmsarbetet är också en del av Käppalaförbundets Revaq-certifiering. Revaq är ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark, där uppströms roll är att minska andelen oönskade ämnen som kommer till reningsverket. Läs mer om Käppalaförbundets arbete med slam här.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier