Utredning om återföring av fosfor från avloppsslam klar

Den regeringstillsatta utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har den 17 januari lämnat sitt betänkande ”Hållbar slamhantering” till regeringen.

I betänkandet "Hållbar slamhantering" föreslås bland annat följande:

  • Två alternativ gällande förbud mot användning av avloppsslam på mark. Alternativ 1 innebär ett förbud mot all spridning av allt avloppsslam på all mark. Alternativ 2 innebär ett undantag från förbudet för användning av slam som är hygieniserat och kvalitetssäkrat på produktiv jordbruksmark. Utredarna bedömer alternativ 1 som mindre realistiskt, givet kraven på evidens avseende hälso- och miljöeffekter samt förenlighet med EU-regelverket.
  • Krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam för avloppsreningsverk av en viss storlek (mer än 20 000 pe) och att minst 60 procent av fosforn i slammet ska återvinnas från dessa verk.
  • Ikraftträdandet föreslås ske 12-15 år (beroende på avloppsreningsverkets storlek) efter bestämmelsernas ikraftträdande.

Käppalaförbundet kommer nu att noga gå igenom betänkandet. Kommande beslut som baseras på förslagen i betänkandet kan få stor betydelse för förbundets framtida verksamhet när det gäller slamhantering.

Länk till betänkandet "Hållbar slamhantering"

Länk till branschorganisationen Svenskt Vattens kommentar

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier