Regeringen ska utreda förbud mot slamspridning på åkermark

Den 12 juli beslutade regeringen att en utredning ska genomföras gällande återföring av fosfor från avloppsslam. Utredningen ska ta fram förslag på krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam samt ett förbud mot att sprida slam på åkermark. Förbudet mot att sprida avloppsslam ska inte innebära ett hinder för utvinning av biogas. Regeringen betonar också behovet av att det viktiga uppströmsarbetet fortsätter. Utredningen ska presenteras den 15 september 2019.

Käppalaförbundet inväntar med intresse resultatet från utredningen då det kan ha stor betydelse för förbundets framtida verksamhet när det gäller slam.

Så arbetar Käppalaförbundet med slam idag

Käppalaförbundet arbetar i dag för att i så stor utsträckning som möjligt återföra fosfor, kväve, mikronäringsämnen och organiskt material till kretsloppet genom att sprida slam på åkermark. Käppalaförbundets slamproduktion är sedan 2008 certifierad enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq som innebär striktare kvalitetskrav än svensk lagstiftning. En viktig del i Revaq är uppströmsarbetet där Käppalaförbundet ligger i framkant med sitt arbete för att stoppa miljöskadliga ämnen vid källan.

Under 2017 spreds allt slam som producerades på Käppalaverket, cirka 30 000 ton, på åkermark och återförde på så sätt över 200 ton fosfor till kretsloppet.

I dag är alternativen till slamspridning på åkermark deponitäckning, jordtillverkning eller förbränning tillsammans med avfall vilket innebär att kretsloppet av fosfor och andra näringsämnen bryts.

Käppalaförbundet undersöker alternativ där fosfor och helst även andra näringsämnen och det organiska materialet kan tas tillvara. Bland annat utför Käppalaförbundet en livscykelanalys för alternativa metoder med syfte att utvärdera de olika metodernas miljöpåverkan. Tidigare livscykelanalyser för slamhanteringsmetoder visar att förbränning och utvinning av fosfor ur askan är ett möjligt alternativ. Förbundet deltar även i flera projekt tillsammans med andra avloppsreningsverk, universitet och forskningsinstitut och följer med intresse teknikutvecklingen både i Sverige och utomlands. 

Läs regeringens pressmeddelande 

Mer information om Käppalaförbundets arbete med slam  

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier