Upplands-Bro har fattat beslut om slamlager

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beslutade vid sitt möte den 2 februari att meddela positivt förhandsbesked enligt plan- och bygglagen till Käppalaförbundet avseende nybyggnad av slamlager på fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1. Nämnden beslutade på samma möte med stöd av miljöbalken att förelägga Käppalaförbundet om ett antal försiktighetsmått som ska gälla för mellanlagring av slam.

Käppalaförbundet kommer nu att analysera kommunens beslut och de krav som ställs samt avvakta att beslutet vinner laga kraft.

Länk till kommunens beslut. (Länken öppnas i nytt fönster)

Bakgrundsfakta om Käppalaförbundets slam

Varje år produceras cirka 30 000 ton slam vid Käppalaverket. Slammet innehåller den ändliga resursen fosfor men också kväve och mikronäringsämnen. Käppalaförbundet har som mål att återföra dessa ämnen till kretsloppet och i dag används ungefär 70 % av slammet som gödselmedel på åkermark. Resten används för jordtillverkning eller som växtnäringsskikt på deponi.

Slam som ska användas som gödselmedel på åkermark måste uppfylla höga kvalitetskrav. Käppalaverkets slamproduktion är sedan 2008 certifierad enligt branschorganisationen Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq. Slammet som produceras på Käppalaverket uppfyller med god marginal de krav som ställs i svensk lagstiftning och i Revaq.

Innan slammet sprids på åkermark måste det mellanlagras i minst sex månader för hygienisering. I nuläget hanteras lagringen av anlitade entreprenörer och lantbrukare. Käppalaförbundet vill uppföra ett eget slamlager för att självständigt få kontroll över slammets hela produktions- och distributionskedja.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier