Andreas Thunberg ny ordförande i VAS-rådet

Käppalaförbundets VD, Andreas Thunberg, blir ordförande i VAS-rådet de kommande två åren.

VAS-rådet är Stockholms läns kommuners samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor.

– Det är jätteroligt att ta ordförandeskapet för VAS-rådet i dessa tider när vi har så många stora strategiska VA-frågor att hantera i regionen, säger Andreas Thunberg och fortsätter:

Vi har från Käppalaförbundet föreslagit att VAS-rådet ska fokusera på en mycket viktig fråga för praktisk taget alla VA-verksamheter i regionen, och ja egentligen hela Sverige. Det finns nämligen en ny miljölagstiftning som har sitt ursprung i vad som brukar kallas för ’Weserdomen’ som är en prejudicerande dom från EU-domstolen. Kortfattat kan sägas att denna lagstiftning innebär att en verksamhet som riskerar att försämra en enda kvalitetsfaktor i de miljökvalitetsnormer som används vid tillståndsärenden och tillsyn inte är tillåten. Följden av en sådan lagstiftning kan bli att utökad verksamhet i avloppsreningsverk trots förbättrad reningsteknik inte medges i en region med ökande befolkning. Även uttag från dricksvattentäkter påverkas av lagstiftningen, både ytvatten och grundvatten.

De senaste åren har framförallt Svenskt Vatten lyft denna problematik och pekat på att kommunernas tillväxtmöjligheter kraftigt kan förhindras av lagstiftningen. I vår region ligger vi olika i tid beroende på rådande verksamhetstillstånd och kapacitet i de anläggningar som nu existerar men samtliga kommer förr eller senare stå inför det faktum att utökad verksamhet kan förbjudas. VAS-rådet ser vi därför som en mycket bra plattform för att konsekvensbeskriva följderna av denna lagstiftning och stötta aktörerna i regionen, avslutar Andreas Thunberg.

Läs mer om VAS-rådet: www.vasradet.se

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier