Byggprojekt försenat och utökade arbetstider

Det pågående bygget av en tredje rötkammare är tyvärr försenat. Vår entreprenör planerar därför att under en period framöver även arbeta nattetid vissa dagar och eventuellt vissa helger för att undvika ytterligare förseningar.

Tidplanen för bygget av en tredje rötkammare har reviderats. Sprängningsarbetet för rötkammaren beräknas enligt den nya tidplanen att pågå fram till och med mars 2017. Sprängningsarbetet för högflödesanläggningen pågår enligt plan fram till och med april 2017.

Orsaken till förseningen är bland annat att berget på vissa ställen har visat sig vara sämre än vad som förutsågs i projekteringen, vilket har resulterat i tillkommande arbeten och att vissa arbetsmoment tagit längre tid än vad som beräknades i den ursprungliga tidplanen. Stor säkerhetshänsyn tas också vid sprängningarna vilket gör att man spränger mindre salvor och därmed spränger bort mindre volym berg varje gång än vad som tidigare var planerat.

Nattarbete och eventuellt helgarbete

Projektet är alltså försenat. För att undvika ytterligare förseningar har vår entreprenör ansökt om utökade arbetstider. Denna ansökan har Käppalaförbundet godkänt. Det innebär att vår entreprenör under en period framöver planerar att arbeta nattetid vissa dagar och eventuellt vissa helger.
Arbeten som får utföras under nätter och helger är sådana som kan utföras inom de gränsvärden för buller som Länsstyrelsen har föreskrivit ska gälla för projektet.

Nattarbete är planerat att pågå från början av december fram till slutet av januari, med uppehåll mellan jul- och trettonhelgen. Nattarbete är planerat att pågå från måndag till och med torsdag.

En dräneringsledning ska anläggas längs med hela tunneln som går parallellt med Södra Kungsvägen. Detta arbetsmoment kan inte pågå samtidigt som transporter kör i tunneln, varför nattarbete är mest lämpligt. När det är mörkt och nattarbete pågår kommer fläkten ovanför tunnelmynningen att vara igång och delar av projektområdet kommer att belysas med strålkastare.

Arbeten som kan komma att genomföras under helger är till exempel mätning, bultsättning och manuell skrotning, arbeten som inte förväntas ge upphov till buller. Om arbete ska ske på en helg kommer vi att informera om det här på webbplatsen i förväg.

Arbete mellan jul- och trettonhelgen

Arbete inom projektet kommer att pågå som vanligt under de dagar mellan jul- och trettonhelgen som är vardagar. Fredagen den 23 december och fredagen den 30 december kommer det inte att genomföras något kvällsarbete.

Återstart för sprängningar nere i reningsverket

Efter en längre paus planeras sprängningarna för högflödesanläggningen nere i reningsverket att återupptas under vecka 48.

SMS inför varje sprängning

Vi påminner om möjligheten att ansluta sig till en kostnadsfri SMS-tjänst så att man får ett SMS 30 minuter före varje sprängning. Du ansluter dig genom att mejla ditt mobilnummer till kappala@kappala.se. Vänligen ange "SMS-tjänst" i ämnesraden.

Kort om projektläget

Projektet går stadigt framåt. Hittills har cirka 15 000 kubikmeter bergmassor sprängts bort och transporterats iväg. Ungefär lika stor volym återstår.

De mätningar av vibrationer och luftstötar som genomförs visar att uppsatta riktvärden underskrids.

Rötkammaren

Tunneln utmed Södra Kungsvägen som ska leda ner till den nya rötkammaren är färdigsprängd.

Underjordssprängningar pågår för det pumprum som ska förbinda bergtunneln med den nya rötkammaren. Man har också börjat spränga underifrån på den plats där rötkammaren ska placeras.

Sprängningsarbetena för rötkammaren beräknas vara avslutade i mars 2017. Hela projektet gällande rötkammaren beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2018.

Anläggningen för högflödesrening

Nere i reningsverket pågår bygget av den nya anläggningen för högflödesrening. Efter en längre paus planeras sprängningarna nere i reningsverket att återupptas under vecka 48.

Sprängningsarbetena för högflödesreningen beräknas vara avslutade i april 2017. Hela projektet gällande högflödesreningen beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2018.

Mer information och kontakt

Vi beklagar verkligen de störningar som byggarbetena innebär för närboende och närliggande verksamheter och uppskattar visat tålamod. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra den här typen av projekt utan störningar. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

kappala.se/byggprojekt finns mer information om projektet.

Om du har frågor eller vill anmäla ett klagomål är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier