Byggarbeten även på kvällstid

Sedan vecka 35 pågår arbete inom vårt byggprojekt även mellan kl. 19.00 och 22.00 på vardagar. Det gäller enbart så kallade ”tysta arbeten”.

Som vi informerat om tidigare är vår entreprenör kontrakterad att arbeta mellan kl. 07.00 och 22.00. Mellan kl. 19.00 och 22.00 ska bara så kallade ”tysta arbeten” utföras, det vill säga arbeten som kan utföras inom föreskrivna gränsvärden för buller. Inga sprängningsarbeten eller borrningsarbeten ovan jord kommer att utföras under den tiden. Tidigare har vår entreprenör inte arbetat senare än kl. 19.00 men sedan vecka 35 utförs vissa arbeten inom Käppalaverkets område under kvällstid, vardagar kl. 19.00-22.00. Det gäller exempelvis flyttning av bergmassor från tunneln som sprängs parallellt med Södra Kungsvägen och borttransport av dessa till upplagsplats inom området samt övriga arbeten såsom arbete med bultsättning och injektering i tunneln.

Detta görs för att effektivisera framdrift och logistik så att projektets tidplan och budget kan hållas och störningstiden blir så kort som möjligt.

Käppalaförbundet följer upp att de bullernivåer som Länsstyrelsen föreskrivit inte överskrids.

Fläkt för ventilation av bergtunneln

En fläkt används sedan en tid tillbaka för att ventilera bergtunneln som sprängs ut parallellt med Södra Kungsvägen. Fläkten är placerad ovanför tunnelmynningen och måste vara igång av arbetsmiljöskäl. Dels i samband med sprängningar för att få ut spränggaserna, dels i samband med annat arbete i tunneln för att ventilera den och se till att tillräckligt mycket frisk luft finns att tillgå. Fläkten ger tyvärr upphov till en del ljud, som dock har minskat i och med att fläkten har byggts in. Arbete pågår för att försöka få ner ljudnivån ytterligare. Ljudnivån har mätts och den överskrider inte gällande gränsvärde.

Kort om projektläget

Projektet går stadigt framåt. Hittills har cirka 10 000 kubikmeter bergmassor sprängts bort och transporterats iväg. Cirka 20 000 kubikmeter återstår.

Rötkammaren

I dagsläget har man kommit ungefär halvvägs när det gäller utsprängningen av tunneln utmed Södra Kungsvägen som ska leda ner till den nya rötkammaren. Jämfört med de sprängningar som genomfördes i början av projektet är sprängsalvorna nu både längre och större. De mätningar av vibrationer och luftstötar som genomförs visar att uppsatta riktvärden underskrids.

När man har sprängt ut hela tunneln och ett utrymme nere i bergrummet som är tillräckligt stort för att en dumper ska kunna vända, planeras berglastningen att ske under jord. Berglastning under jord beräknas i dagsläget kunna starta i slutet av oktober.

Lite längre söderut utmed Södra Kungsvägen pågår ovanjordssprängningar på den plats där rötkammaren ska placeras.

Sprängningsarbetena för rötkammaren beräknas vara avslutade i januari 2017. Hela rötkammarprojektet beräknas vara avslutat under kvartal 1, 2018.

Anläggningen för högflödesrening

Nere i reningsverket pågår bygget av den nya anläggningen för högflödesrening. Just nu är det paus i sprängningsarbetena då man arbetar med betongarbeten. Sprängningsarbetena för högflödesreningen beräknas vara avslutade i april 2017. Hela projektet gällande högflödesreningen beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2018.

Vi beklagar verkligen de störningar som byggarbetena innebär för närboende och närliggande verksamheter och uppskattar visat tålamod. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra den här typen av projekt utan störningar. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

 

 

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier