Käppalaförbundet vill bygga slamlager i Upplands-Bro

Käppalaförbundet har lämnat in en anmälan till Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro om att få bygga ett mellanlager för slam från Käppalaverket i kommunen.

Käppalaförbundet ansökte redan 2012 om tillstånd att få uppföra ett slamlager vid Håbo Häradsallmänning i Upplands-Bro. Ansökan beviljades av Länsstyrelsen, men beslutet överklagades av både närboende och Upplands-Bro kommun. Frågan skickades då vidare till Mark- och miljödomstolen för beslut, men innan domen hann komma drog Käppalaförbundet tillbaka sin ansökan.

Behovet av ett slamlager kvarstår dock. Förbundet har tagit till sig av de synpunkter som framkommit i den tidigare processen och i den anmälan som nu lämnats in har ändringar skett bland annat vad gäller det planerade lagrets lokalisering, utformning och storlek. Några viktiga ändringar är följande:

  • Lagret är placerat på en annan plats än i tidigare ansökan.
  • Lagret har plats för cirka 10 000 ton slam, vilket är betydligt mindre än i tidigare ansökan där volymen var 25 000 ton.
  • Lakvatten kommer att föras tillbaka till Käppalaverket, antingen via en spillvattenledning eller via slamsugbil.

Käppalaförbundet inväntar nu Bygg- och miljönämndens beslut i frågan. Läs hela anmälan här:
Anmälan om etablering av mellanlager av slam från Revaq-certifierade Käppalaverket på fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1

Bakgrundsfakta om Käppalaförbundets slam

Varje år produceras cirka 30 000 ton slam vid Käppalaverket. Slammet innehåller den ändliga resursen fosfor men också kväve och mikronäringsämnen. Käppalaförbundet har som mål att återföra dessa ämnen till kretsloppet och i dag används ungefär 70 % av slammet som gödselmedel på åkermark. Resten används för jordtillverkning eller som växtnäringsskikt på deponi.

Slam som ska användas som gödselmedel på åkermark måste uppfylla höga kvalitetskrav. Käppalaverkets slamproduktion är sedan 2008 certifierad enligt branschorganisationen Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq. Slammet som produceras på Käppalaverket uppfyller med god marginal de krav som ställs i svensk lagstiftning och i Revaq.

Innan slammet sprids på åkermark måste det mellanlagras i minst sex månader för hygienisering. I nuläget hanteras lagringen av anlitade entreprenörer och lantbrukare. Käppalaförbundet vill uppföra ett eget slamlager för att självständigt få kontroll över slammets hela produktions- och distributionskedja.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier